لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز شیراز به همراه نمایندگی محترم جناب آقای گنجی زاده - خرداد 1401

بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز شیراز به همراه نمایندگی محترم جناب آقای گنجی زاده - خرداد 1401

مشاهده
بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز شیراز به همراه نمایندگی محترم جناب آقای گنجی زاده - آذر 98

بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز شیراز به همراه نمایندگی محترم جناب آقای گنجی زاده - آذر 98

مشاهده
بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز کرمانشاه به همراه نمایندگی محترم جناب آقای منتظر - آذر 98

بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز کرمانشاه به همراه نمایندگی محترم جناب آقای منتظر - آذر 98

مشاهده
بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز کرمان به همراه نمایندگی محترم جناب آقای ترابی - آذر 98

بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز کرمان به همراه نمایندگی محترم جناب آقای ترابی - آذر 98

مشاهده
بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز تربت جام به همراه نمایندگی محترم جناب آقای احراری - آبان 98

بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز تربت جام به همراه نمایندگی محترم جناب آقای احراری - آبان 98

مشاهده
بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز سمنان به همراه نمایندگی محترم جناب آقای قزوینی نژاد - آبان 98

بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز سمنان به همراه نمایندگی محترم جناب آقای قزوینی نژاد - آبان 98

مشاهده