لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

لوله یکسر کوپله پوش فیت 6 متری فاضلاب شهری

 • استاندارد :

  ایران اروپا
  INSO 9118-1 EN 1401-1
  کد محصول
  کد محصول
  ضخامت (mm)
  ضخامت (mm)
  قطر (mm)
  قطر (mm)
  کد موارد مصرف
  کد موارد مصرف
  سفتی حلقوی
  سفتی حلقوی
  سفارش آنلاین
  سفارش آنلاین
  PG 1702 P 3.2 110 UD SN4,SN8
  PG 1707 P 4.2 110 UD SN16
  PG 2242 P 3.2 125 UD SN4
  PG 2243 P 3.7 125 UD SN8
  PG 2248 P 4.8 125 UD SN16
  PG 2891 P 3.2 160 U SN2
  PG 2892 P 4 160 UD SN4
  PG 2894 P 4.7 160 UD SN8
  PG 2900 P 6.2 160 UD SN16
  PG 3487 P 4.0 200 U SN2
  PG 3488 P 4.9 200 UD SN4
  PG 3490 P 5.9 200 UD SN8
  PG 3495 P 7.7 200 UD SN16
  PG 4320 P 4.9 250 U SN2
  PG 4321 P 6.2 250 UD SN4
  PG 4323 P 7.3 250 UD SN8
  PG 4328 P 9.6 250 UD SN16
  PG 5200 P 6.2 315 U SN2
  PG 5201 P 7.7 315 UD SN4
  PG 5202 P 9.2 315 UD SN8
  PG 5209 P 12.1 315 UD SN16
  PG 5785 P 7.0 355 U SN2
  PG 5786 P 8.7 355 UD SN4
  PG 5787 P 10.4 355 UD SN8
  PG 5794 P 13.6 355 UD SN16
  PG 6200 P 7.9 400 U SN2
  PG 6201 P 9.8 400 UD SN4
  PG 6203 P 11.7 400 UD SN8
  PG 6209 P 15.3 400 UD SN16
  PG 6803 P 11.0 450 UD SN4
  PG 6805 P 13.2 450 UD SN8
  PG 6808 P 17.2 450 UD SN16
  PG 7400 P 9.8 500 U SN2
  PG 7401 P 12.3 500 UD SN4
  PG 7403 P 14.6 500 UD SN8
  PG 7409 P 19.1 500 UD SN16
  PG 8000 P 12.3 630 U SN2
  PG 8001 P 15.4 630 UD SN4
  PG 8003 P 18.4 630 UD SN8
  PG 8007 P 24.1 630 UD SN16