لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

لوله یکسر کوپله 6 متری پوش فیت نارنجی

 • استاندارد :

  ایران اروپا
  INSO 9118-1 EN 1401-1
  کد محصول
  کد محصول
  ضخامت (mm)
  ضخامت (mm)
  قطر (mm)
  قطر (mm)
  کد موارد مصرف
  کد موارد مصرف
  سفتی حلقوی
  سفتی حلقوی
  سفارش آنلاین
  سفارش آنلاین
  PG 1942 P 3.2 110 UD SN4 , SN8
  PG 1947 P 4.2 110 UD SN16
  PG 2482 P 3.2 125 UD SN4
  PG 2483 P 3.7 125 UD SN8
  PG 2488 P 4.8 125 UD SN16
  PG 3191 P 3.2 160 U SN2
  PG 3192 P 4.0 160 UD SN4
  PG 3194 P 4.7 160 UD SN8
  PG 3200 P 6.2 160 UD SN16
  PG 3767 P 4.0 200 U SN2
  PG 3768 P 4.9 200 UD SN4
  PG 3770 P 5.9 200 UD SN8
  PG 3775 P 7.7 200 UD SN16
  PG 4620 P 4.9 250 U SN2
  PG 4621 P 6.2 250 UD SN4
  PG 4623 P 7.3 250 UD SN8
  PG 4628 P 9.6 250 UD SN16
  PG 5500 P 6.2 315 U SN2
  PG 5501 P 7.7 315 UD SN4
  PG 5502 P 9.2 315 UD SN8
  PG 5509 P 12.1 315 UD SN16
  PG 5985 P 7.0 355 U SN2
  PG 5986 P 8.7 355 UD SN4
  PG 5987 P 10.4 355 UD SN8
  PG 5994 P 13.6 355 UD SN16
  PG 6500 P 7.9 400 U SN2
  PG 6501 P 9.8 400 UD SN4
  PG 6503 P 11.7 400 UD SN8
  PG 6509 P 3.0 400 UD SN16
  PG 7103 P 11.0 450 UD SN4
  PG 7105 P 13.2 450 UD SN8
  PG 7108 P 17.2 450 UD SN16
  PG 7700 P 9.8 500 U SN2
  PG 7701 P 12.3 500 UD SN4
  PG 7703 P 14.6 500 UD SN8
  PG 7709 P 19.1 500 UD SN16
  PG 8300 P 12.3 630 U SN2
  PG 8301 P 15.4 630 UD SN4
  PG 8303 P 18.4 630 UD SN8
  PG 8307 P 24.1 630 UD SN16