۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ثبت سفارش

لوله ها

لوله فاضلابی پوش فیت

فاضلابی،طوسی،یکسر کوپله،براساس استاندارد۱-INSO9119 ایران و ۱-EN1329 اروپا،شاخه۶متری

کد کالاضخامت × قطر (میلیمتر)سفتی حلقویموارد مصرفتعداد شاخه
PG 0085 P3× 40-B روی کار
PG 0331 P3 ×50-B روی کار
PG 0653 P3 × 63-B روی کار
PG 1013 P3 × 75SN 4BD زیر یاروی کار
PG 1333 P3 × 90SN 4BD زیر یاروی کار
PG 1702 P3/2×110SN 4BD زیر یاروی کار
PG 2242 P3/2 × 125SN 4BD زیر یاروی کار
PG 2891 P3/2 × 160-B روی کار
PG 2892 P4 × 160SN 4BD زیر یاروی کار
PG 3487 P4 × 200-B روی کار
PG 3488 P4/9 × 200SN 4BD زیر یاروی کار
PG 4320 P4/9 × 250-B روی کار
PG 4321 P6/2 × 250SN 4BD زیر یاروی کار
PG 5200 P6/2 × 315-B روی کار
PG 5201 P7/7 × 315SN 4BD زیر یاروی کار

فاضلابی،طوسی،یکسرکوپله،براساس استاندارد۱-INSO9118 ایران و ۱-EN1401 اروپا، شاخه۶متری

كد كالاضخامت × قطر(میلیمتر)سفتي حلقویكد موارد مصرفتعداد شاخه
PG 1702 P3/2×110SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 1707 P4/2×110SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 2242 P3/2×125SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 2243 P3/7×125SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 2248 P4/8×125SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 2891 P3/2×160SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 2892 P4 × 160SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 2894 P4/7×160SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 2900 P6/2×160SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 3487 P4 × 200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 3488 P4/9×200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 3490 P5/9×200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 4320 P4/9×250SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 4321 P6/2×250SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 4323 P7/3×250SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 5200 P6/2×315SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 5201 P7/7×315SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 5202 P9/2×315SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 5786 P8/7×355SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 6201 P9/8×400SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 6203 P11/7×400SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 6803 P11 × 450SN 4U زير خاك . خارج ساختمان
PG 7400 P9/8×500SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 7401 P12/3×500SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 7403 P14/6×500SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 8001 P15/4×630SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 8003 P18/4×630SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان

فاضلابی،طوسی،یکسر کوپله،براساس استاندارد ۱-INSO9119ایران و ۱-EN1329 اروپا،تکه ای

كد كالاضخامت × قطر(میلیمتر)طول(سانتیمتر)سفتی حلقویکد موارد مصرفتعداد در کارتن/بستهتعداد کارتن/بسته
PG 42061 P3 × 4030-B روي كار90
PG 43061 P3 × 4050-B روي كار60
PG 0115 P3 × 40100-B روي كار15
PG 0145 P3 × 40200-B روي كار15
PG 0175 P3 × 40300-B روي كار15
PG 42062 P3 × 5030-B روي كار90
PG 43062 P3 × 5050-B روي كار60
PG 0379 P3 × 50100-B روي كار15
PG 0411 P3 × 50200-B روي كار15
PG 0451 P3 × 50300-B روي كار15
PG 42063 P3 × 6330-B روي كار90
PG 43063 P3 × 6350-B روي كار60
PG 0698 P3 × 63100-B روي كار15
PG 0743 P3 × 63200-B روي كار15
PG 0788 P3 × 63300-B روي كار15
PG 42064 P3 × 7530SN 4BD زير يا روي كار48
PG 43064 P3 × 7550SN 4BD زير يا روي كار28
PG 1053 P3 × 75100SN 4BD زير يا روي كار7
PG 1093 P3 × 75200SN 4BD زير يا روي كار7
PG 1133 P3 × 75300SN 4BD زير يا روي كار7
PG 42065 P3 × 9030SN 4BD زير يا روي كار48
PG 43065 P3 × 9050SN 4BD زير يا روي كار28
PG 1378 P3 × 90100SN 4BD زير يا روي كار7
PG 1423 P3 × 90200SN 4BD زير يا روي كار7
PG 1468 P3 × 90300SN 4BD زير يا روي كار7
PG 42066 P3/2×11030SN 4BD زير يا روي كار30
PG 43066 P3/2×11050SN 4BD زير يا روي كار18
PG 1762 P3/2×110100SN 4BD زير يا روي كار5
PG 1822 P3/2×110200SN 4BD زير يا روي كار5
PG 1882 P3/2×110300SN 4BD زير يا روي كار5
PG 42067 P3/2×12530SN 4BD زير يا روي كار24
PG 43067 P3/2×12550SN 4BD زير يا روي كار15
PG 2302 P3/2×125100SN 4BD زير يا روي كار5
PG 2302 P3/2×125200SN 4BD زير يا روي كار5
PG 2422 P3/2×125300SN 4BD زير يا روي كار5
PG 42069 P3/2 × 16030-B روي كار1
PG 43069 P3/2 × 16050-B روي كار1
PG 2966 P3/2 × 160100-B روي كار1
PG 3041 P3/2 × 160200-B روي كار1
PG 3116 P3/2 × 160300-B روي كار1
PG 42070 P4 × 16030SN 4BD زير يا روي كار1
PG 43070 P4 × 16050SN 4BD زير يا روي كار1
PG 2967 P4 × 160100SN 4BD زير يا روي كار1
PG 3042 P4 × 160200SN 4BD زير يا روي كار1
PG 3117 P4 × 160300SN 4BD زير يا روي كار1
PG 3557 P4 × 200100-B روي كار1
PG 3627 P4 × 200200-B روي كار1
PG 3697 P4 × 200300-B روي كار1
PG 3558 P4/9×200100SN 4BD زير يا روي كار1
PG 3628 P4/9×200200SN 4BD زير يا روي كار1
PG 3698 P4/9×200300SN 4BD زير يا روي كار1
PG 4410 P4/9×250100-B روي كار1
PG 4470 P4/9×250200-B روي كار1
PG 4545 P4/9×250300-B روي كار1
PG 4411 P6/2×250100SN 4BD زير يا روي كار1
PG 4471 P6/2×250200SN 4BD زير يا روي كار1
PG 4546 P6/2×250300SN 4BD زير يا روي كار1
PG 5275 P6/2×315100-B روي كار1
PG 5350 P6/2×315200-B روي كار1
PG 5425 P6/2×315300-B روي كار1
PG 5276 P7/7×315100SN 4BD زير يا روي كار1
PG 5351 P7/7×315200SN 4BD زير يا روي كار1
PG 5426 P7/7×315300SN 4BD زير يا روي كار1

فاضلابی،طوسی،یکسرکوپله،بر اساس استاندارد ۱-INSO9118 ایران و ۱-EN1401 اروپا، تکه ای

كد كالاضخامت × قطر (میلیمتر)طول (سانتیمتر)سفتی حلقویکد موارد مصرفتعداد در کارتن/بستهتعداد کارتن/بسته
PG 42066 P3/2×11030SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان30
PG 43066 P3/2×11050SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان18
PG 1762 P3/2×110100SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 1822 P3/2×110200SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 1882 P3/2×110300SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 42067 P3/2×12530SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان24
PG 43067 P3/2×12550SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان15
PG 2302 P3/2×125100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2362 P3/2×125200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2422 P3/2×125300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 42068 P3/7×12530SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان24
PG 43068 P3/7×12550SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان15
PG 2303 P3/7×125100SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2363 P3/7×125200SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2423 P3/7×125300SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 42069 P3/2 × 16030SN2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 43069 P3/2 × 16050SN2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 2966 P3/2 × 160100SN2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3041 P3/2 × 160200SN2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3116 P3/2 × 160300SN2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 42070 P4 × 16030SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 43070 P4 × 16050SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 2967 P4 × 160100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3042 P4 × 160200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3117 P4 × 160300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 42071 P4/7 × 16030SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 43071 P4/7 × 16050SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 2969 P4/7 × 160100SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3044 P4/7 × 160200SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3119 P4/7 × 160300SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3557 P4 × 200100SN2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3627 P4 × 200200SN2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3697 P4 × 200300SN2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3558 P4/9×200100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3628 P4/9×200200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3698 P4/9×200300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3560 P5/9×200100SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3630 P5/9×200200SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3700 P5/9×200300SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4410 P4/9×250100SN2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 4470 P4/9×250200SN2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 4545 P4/9×250300SN2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 4411 P6/2×250100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4471 P6/2×250200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4546 P6/2×250300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4413 P7/3×250100SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4473 P7/3×250200SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4548 P7/3×250300SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5275 P6/2×315100SN2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 5350 P6/2×315200SN2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 5425 P6/2×315300SN2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 5276 P7/7×315100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5351 P7/7×315200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5426 P7/7×315300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5277 P9/2×315100SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5352 P9/2×315200SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5427 P9/2×315300SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5836 P8/7× 355100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5886 P8/7× 355200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5936 P8/7× 355300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6276 P9/8×400100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6351 P9/8×400200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6426 P9/8×400300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6278 P11/7×400100SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6353 P11/7×400200SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6428 P11/7×400300SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6878 P11×450100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6953 P11×450200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7028 P11×450300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7475 P9/8×500100SN2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 7550 P9/8×500200SN2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 7625 P9/8×500300SN2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 7476 P12/3×500100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7551 P12/3×500200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7626 P12/3×500300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7478 P14/6×500100SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7553 P14/6×500200SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7628 P14/6×500300SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 8076 P15/4×630100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 8151 P15/4×630200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 8226 P15/4×630300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 8078 P18/4×630100SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 8153 P18/4×630200SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 8228 P18/4×630300SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1

فاضلابی،طوسی،دوسرکوپله،براساس استاندارد۱-INSO9119ایران و۱- EN1329 اروپا،تکه ای

كد كالاضخامت × قطر (میلیمتر)طول(سانتیمتر)سفتی حلقویکدموارد مصرفتعداد درکارتن/بستهتعدادکارتن/بسته
PG 42081 P3 × 4030-B روي كار80
PG 43081 P3 × 4050-B روي كار50
PG 0121 P3 × 40100-B روي كار15
PG 0151 P3 × 40200-B روي كار15
PG 0181 P3 × 40300-B روي كار10
PG 42082 P3 × 5030-B روي كار80
PG 43082 P3 × 5050-B روي كار50
PG 0379 P3 × 50100-B روي كار15
PG 0419 P3 × 50200-B روي كار15
PG 0459 P3 × 50300-B روي كار10
PG 42083 P3 × 6330-B روي كار80
PG 43083 P3 × 6350-B روي كار50
PG 0707 P3 × 63100-B روي كار15
PG 0752 P3 × 63200-B روي كار15
PG 0797 P3 × 63300-B روي كار10
PG 42084 P3 × 7535SN 4BD زير يا روي كار48
PG 43084 P3 × 7550SN 4BD زير يا روي كار28
PG 1061 P3 × 75100SN 4BD زير يا روي كار7
PG 1101 P3 × 75200SN 4BD زير يا روي كار7
PG 1141 P3 × 75300SN 4BD زير يا روي كار7
PG 42085 P3 × 9035SN 4BD زير يا روي كار48
PG 43085 P3 × 9050SN 4BD زير يا روي كار28
PG 1387 P3 × 90100SN 4BD زير يا روي كار7
PG 1432 P3 × 90200SN 4BD زير يا روي كار7
PG 1477 P3 × 90300SN 4BD زير يا روي كار7
PG 42086 P3/2×11035SN 4BD زير يا روي كار25
PG 43086 P3/2×11050SN 4BD زير يا روي كار15
PG 1758 P3/2×110100SN 4BD زير يا روي كار5
PG 1809 P3/2×110200SN 4BD زير يا روي كار5
PG 1860 P3/2×110300SN 4BD زير يا روي كار5
PG 42087 P3/2×12535SN 4BD زير يا روي كار20
PG 43087 P3/2×12550SN 4BD زير يا روي كار12
PG 2314 P3/2×125100SN 4BD زير يا روي كار5
PG 2374 P3/2×125200SN 4BD زير يا روي كار5
PG 2434 P3/2×125300SN 4BD زير يا روي كار5
PG 43089 P3/2 × 16050-B روي كار1
PG 2981 P3/2 × 160100-B روي كار1
PG 3056 P3/2 × 160200-B روي كار1
PG 3131 P3/2 × 160300-B روي كار1
PG 43090 P4 × 16050SN 4BD زير يا روي كار1
PG 2982 P4 × 160100SN 4BD زير يا روي كار1
PG 3057 P4 × 160200SN 4BD زير يا روي كار1
PG 3132 P4 × 160300SN 4BD زير يا روي كار1
PG 3571 P4 × 200100-B روي كار1
PG 3641 P4 × 200200-B روي كار1
PG 3711 P4 × 200300-B روي كار1
PG 3572 P4/9×200100SN 4BD زير يا روي كار1
PG 3642 P4/9×200200SN 4BD زير يا روي كار1
PG 3712 P4/9×200300SN 4BD زير يا روي كار1
PG 4410 P4/9×250100-B روي كار1
PG 4485 P4/9×250200-B روي كار1
PG 4560 P4/9×250300-B روي كار1
PG 4411 P6/2×250100SN 4BD زير يا روي كار1
PG 4486 P6/2×250200SN 4BD زير يا روي كار1
PG 4561 P6/2×250300SN 4BD زير يا روي كار1
PG 5290 P6/2×315100-B روي كار1
PG 5365 P6/2×315200-B روي كار1
PG 5440 P6/2×315300-B روي كار1
PG 5291 P7/7×315100SN 4BD زير يا روي كار1
PG 5366 P7/7×315200SN 4BD زير يا روي كار1
PG 5441 P7/7×315300SN 4BD زير يا روي كار1

فاضلابی،طوسی،دوسرکوپله،براساس استاندارد۱-INSO9118ایران و ۱-EN1401اروپا،تکه ای

كد كالاضخامت × قطر (میلیمتر)طول(سانتیمتر)سفتی حلقویکد موارد مصرفتعداد در کارتن/بستهتعدادکارتن/بسته
PG 42086 P3/2×11035SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان25
PG 43086 P3/2×11050SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان25
PG 1758 P3/2×110100SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 1809 P3/2×110200SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 1860 P3/2×110300SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 42087 P3/2×12535SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان20
PG 43087 P3/2×12550SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان12
PG 2314 P3/2×125100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2374 P3/2×125200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2434 P3/2×125300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 42088 P3/7×12535SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان20
PG 43088 P3/7×12550SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان12
PG 2315 P3/7×125100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2375 P3/7×125200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2435 P3/7×125300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 43089 P3/2 × 16050SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 2981 P3/2 × 160100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3056 P3/2 × 160200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3131 P3/2 × 160300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 43090 P4 × 16050SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 2982 P4 × 160100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3057 P4 × 160200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3132 P4 × 160300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 43091 P4/7 × 16050SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 2984 P4/7 × 160100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3059 P4/7 × 160200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3134 P4/7 × 160300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3571 P4 × 200100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3641 P4 × 200200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3711 P4 × 200300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3572 P4/9×200100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3642 P4/9×200200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3712 P4/9×200300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3574 P5/9×200100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3644 P5/9×200200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3714 P5/9×200300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4410 P4/9×250100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 4485 P4/9×250200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 4560 P4/9×250300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 4411 P6/2×250100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4486 P6/2×250200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4561 P6/2×250300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4413 P7/3×250100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4488 P7/3×250200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4563 P7/3×250300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5290 P6/2×315100SN 2UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5365 P6/2×315200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 5440 P6/2×315300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 5291 P7/7×315100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5366 P7/7×315200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5441 P7/7×315300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5292 P9/2×315100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5367 P9/2×315200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5442 P9/2×315300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5846 P8/7× 355100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5896 P8/7× 355200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5946 P8/7× 355300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5837 P10/4× 355100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5887 P10/4× 355200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5937 P10/4× 355300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6291 P9/8×400100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6366 P9/8×400200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6441 P9/8×400300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6293 P11/7×400100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6368 P11/7×400200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6443 P11/7×400300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6893 P11×450100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6968 P11×450200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7043 P11×450300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7490 P9/8×500100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 7565 P9/8×500200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 7640 P9/8×500300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 7491 P12/3×500100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7566 P12/3×500200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7641 P12/3×500300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7493 P14/6×500100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7568 P14/6×500200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7643 P14/6×500300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 8091 P15/4×630100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 8166 P15/4×630200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 8241 P15/4×630300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 8093 P18/4×630100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 8168 P18/4×630200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 8243 P18/4×630300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1

فاضلابی،نارنجی،یکسرکوپله،بر اساس استاندارد۱-INSO9118 ایران و ۱-EN1401 اروپا،شاخه ۶ متری

كد كالاضخامت × قطر(میلیمتر)سفتی حلقویکد موارد مصرفتعداد شاخه
PG 1942 P3/2×110SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 1947 P4/2×110SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 2482 P3/2×125SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 2483 P3/7×125SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 2488 P4/8×125SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 3191 P3/2×160SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 3192 P4 × 160SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 3194 P4/7×160SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 3200 P6/2×160SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 3767 P4 × 200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 3768 P4/9×200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 3775 P7/7×200SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 3770 P5/9×200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 4620 P4/9×250SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 4621 P6/2×250SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 4623 P7/3×250SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 4628 P9/6×250SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 5500 P6/2×315SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 5501 P7/7×315SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 5502 P9/2×315SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 5509 P12/1×315SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 5985 P7/0×355SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 5986 P8/7×355SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 5987 P10/4×355SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 5994 P13/6×355SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 6500 P7/9×400SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 6501 P9/8×400SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 6503 P11/7×400SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 6509 P15/3×400SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 7103 P11 × 450SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 7105 P13/2× 450SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 7108 P17/2 × 450SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 7700 P9/8×500SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 7701 P12/3×500SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 7703 P14/6×500SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 7709 P19/1×500SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 8300 P12/3×630SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 8301 P15/4×630SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 8303 P18/4×630SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 8307 P24/1×630SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان

فاضلابی،نارنجی،یکسرکوپله،براساس استاندارد۱-INSO9118 ایران و ۱-EN1401 اروپا،تکه ای

كد كالاضخامت × قطر (میلیمتر)طول(سانتیمتر)سفتی حلقویکد موارد مصرفتعداد در کارتن/بستهتعداد کارتن/بسته
PG 42286 P3/2×11030SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان30
PG 43286 P3/2×11050SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان18
PG 2002 P3/2×110100SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2062 P3/2×110200SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2122 P3/2×110300SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 43292 P4/2×11050SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان18
PG 2007 P4/2×110100SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2067 P4/2×110200SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2127 P4/2×110300SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 42287 P3/2×12530SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان24
PG 43287 P3/2×12550SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان15
PG 2542 P3/2×125100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2602 P3/2×125200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2662 P3/2×125300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 42288 P3/7×12530SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان24
PG 43288 P3/7×12550SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان15
PG 2543 P3/7×125100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2603 P3/7×125200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2663 P3/7×125300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 42369 P3/2 × 16030SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 43369 P3/2 × 16050SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3266 P3/2 × 160100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3341 P3/2 × 160200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3416 P3/2 × 160300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 42370 P4 × 16030SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 43370 P4 × 16050SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3267 P4 × 160100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3342 P4 × 160200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3417 P4 × 160300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 42371 P4/7 × 16030SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 43371 P4/7 × 16050SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3269 P4/7 × 160100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3344 P4/7 × 160200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3419 P4/7 × 160300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3837 P4 × 200100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3907 P4 × 200200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3977 P4 × 200300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3838 P4/9×200100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3908 P4/9×200200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3978 P4/9×200300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3840 P5/9×200100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3910 P5/9×200200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3980 P5/9×200300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4695 P4/9×250100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 4770 P4/9×250200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 4845 P4/9×250300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 4696 P6/2×250100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4771 P6/2×250200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4846 P6/2×250300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4698 P7/3×250100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4773 P7/3×250200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4848 P7/3×250300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5575 P6/2×315100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 5650 P6/2×315200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 5725 P6/2×315300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 5576 P7/7×315100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5651 P7/7×315200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5726 P7/7×315300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5577 P9/2×315100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5652 P9/2×315200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5727 P9/2×315300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6036 P8/7× 355100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6086 P8/7× 355200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6136 P8/7× 355300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6576 P9/8×400100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6651 P9/8×400200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6726 P9/8×400300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6578 P11/7×400100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6653 P11/7×400200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6728 P11/7×400300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7178 P11×450100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7253 P11×450200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7328 P11×450300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7775 P9/8×500100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 7850 P9/8×500200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 7925 P9/8×500300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 7776 P12/3×500100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7851 P12/3×500200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7926 P12/3×500300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7778 P14/6×500100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7853 P14/6×500200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 7928 P14/6×500300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 8376 P15/4×630100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 8451 P15/4×630200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 8526 P15/4×630300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 8378 P18/4×630100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 8453 P18/4×630200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 8528 P18/4×630300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1

فاضلابی،نارنجی،دوسرکوپله،استاندارد ۱-INSO9118 ایران و ۱-EN1401 اروپا،تکه ای

کدکالاقطر × ضخامت(میلیمتر)طول(سانتیمتر)سفتی حلقویکد موارد مصرفتعداد درکارتن/بستهتعدادکارتن/بسته
PG 42321 P3/2×11035SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان25
PG 43321 P3/2×11050SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان15
PG 1960 P3/2×110100SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2010 P3/2×110200SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2060 P3/2×110300SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 42327 P4/2×11035SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان25
PG 43327 P4/2×11050SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان15
PG 2019 P4/2×110100SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2079 P4/2×110200SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2139 P4/2×110300SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 42322 P3/2×12535SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان20
PG 43322 P3/2×12550SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان12
PG 2554 P3/2×125100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2614 P3/2×125200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2674 P3/2×125300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 42323 P3/7×12535SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان20
PG 43323 P3/7×12550SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان12
PG 2555 P3/7×125100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2615 P3/7×125200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2675 P3/7×125300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 42328 P4/8×12535SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان20
PG 43328 P4/8×12550SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان12
PG 2560 P4/8×125100SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2620 P4/8×125200SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 2680 P4/8×125300SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5
PG 42324 P3/2 × 16035SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 43324 P3/2 × 16050SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3281 P3/2 × 160100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3356 P3/2 × 160200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3431 P3/2 × 160300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 42325 P4× 16035SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 43325 P4 × 16050SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3282 P4 × 160100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3357 P4 × 160200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3432 P4 × 160300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 42326 P4/7 × 16035SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 43326 P4/7 × 16050SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3284 P4/7 × 160100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3359 P4/7 × 160200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3434 P4/7 × 160300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 42329 P6/2× 16035SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 43329 P6/2× 16050SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3296 P6/2× 160100SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3365 P6/2× 160200SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3440 P6/2× 160300SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3851 P4 × 200100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3921 P4 × 200200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3991 P4 × 200300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 3852 P4/9×200100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3922 P4/9×200200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3992 P4/9×200300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3854 P5/9×200100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3924 P5/9×200200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3994 P5/9×200300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3659 P7/7×200100SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3929 P7/7×200200SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 3999 P7/7×200300SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4710 P4/9×250100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 4785 P4/9×250200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 4860 P4/9×250300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 4711 P6/2×250100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4786 P6/2×250200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4861 P6/2×250300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4713 P7/3×250100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4788 P7/3×250200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4863 P7/3×250300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4718 P9/6×250100SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4793 P9/6×250200SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 4868 P9/6×250300SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5590 P6/2×315100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 5665 P6/2×315200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 5740 P6/2×315300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 5591 P7/7×315100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5666 P7/7×315200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5741 P7/7×315300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5592 P9/2×315100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5667 P9/2×315200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5742 P9/2×315300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5599 P12/1×315100SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5659 P12/1×315200SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 5749 P12/1×315300SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6045 P7/0× 355100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 6095 P7/0× 355200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 6145 P7/0× 355300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1
PG 6046 P8/7× 355100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6096 P8/7× 355200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6146 P8/7× 355300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6047 P10/4× 355100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6097 P10/4× 355200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6147 P10/4× 355300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6054 P13/6× 355100SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6104 P13/6× 355200SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6154 P13/6× 355300SN 16UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1
PG 6590 P7/9× 400100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1

تحت فشار،طوسی سیر،یکسرکوپله،استاندارد۲-ISIRI13361ایران و۲- ISO1452 اروپا،شاخه ۶ متری

كد كالاضخامت × قطر (میلیمتر)فشار (بار)وزن (کیلوگرم)تعداد شاخه
PG 0332 P1/6×5062/200
PG 0330 P2/4 × 50103/200
PG 0331 P3 × 5012/54/000
PG 0322 P7 /3× 50164/700
PG 0654 P3 × 63105/000
PG 0655 P4/7 × 63167/500
PG 1011 P3/6 × 75107/000
PG 1012 P5/6 × 751610/600
PG 1334 P4/3 × 901010/000
PG 1335 P6/7 × 901615/400
PG 1708 P2/7 × 11068/000
PG 1703 P4/2 × 1101012/200
PG 1704 P5/3 × 11012/515/300
PG 1705 P6/6 × 1101618/800
PG 2249 P3/1 × 125610/500
PG 2244 P4/8 × 1251015/900
PG 2245 P6 × 12512/519/600
PG 2246 P7/4 × 1251623/900
PG 2908 P4×160617/100
PG 2896 P6/2×1601026/300
PG 2897 P7/7×16012/532/300
PG 2898 P9/5×1601639/400
PG 2899 P11/8×1602048/000
PG 3489 P4/9×200626/400
PG 3491 P7/7×2001040/700
PG 3492 P9/6×20012/550/500
PG 3493 P11/9×2001661/500
PG 3494 P14/7×2002074/800
PG 4035 P5/5 × 225633/200
PG 4036 P8/6 × 2251051/200
PG 4037 P10/8×22512/563/900
PG 4322 P6/2 × 250641/700
PG 4324 P9/6 × 2501063/500
PG 4326 P14/8×2501696/000
PG 5207 P7/7× 315665/000
PG 5208 P9/7 × 315881/500
PG 5203 P12/1 × 31510101/000
PG 5204 P15 × 31512/5124/000
PG 5205 P18/7 × 31516153/000
PG 5206 P23/2 × 31520186/000
PG 5788 P8/7×355684/000
PG 5789 P10/9×3558104/000
PG 5790 P13/6×35510128/00
PG 5791 P16/9×35512/5157/000
PG 5792 P21/1×35516194/00
PG 5793 P26/1×35520236/000
PG 6202 P9/8×4006106/500
PG 6204 P12/3×4008131/500
PG 6205 P15/3×40010162/00
PG 6206 P19/1×40012/5200/000
PG 6207 P23/7×40016245/000
PG 6208 P29/4×40020299/000
PG 6204 P11×4506133/500
PG 6800 P13/8×4508165/500
PG 6801 P17/2×45010204/500
PG 6802 P21/5×45012/5253/000
PG 6806 P26/7×45016310/000
PG 6807 P33/1×45020378/000
PG 7402 P12/3×5006165/000
PG 7406 P15/3×5008204/000
PG 7404 P19/1×50010252/000
PG 7407 P23/9×50012/5312/000
PG 7405 P29/7×50016383/000
PG 7408 P36/8×50020467/000
PG 8600 P13/7×5606205/500
PG 8601 P17/2×5608256/000
PG 8602 P21/4×56010316/000
PG 8603 P26/7×56012/5390/000
PG 8002 P15/4×6306260/000
PG 8004 P19/3×6308323/000
PG 8005 P24/1×63010400/000
PG 8006 P30×63012/5493/000

تحت فشار،نارنجی،یکسرکوپله،استاندارد۲-ISIRI13361ایران و ۲-ISO1452 اروپا،شاخه ۶ متری

كد كالاضخامت × قطر (میلیمتر)فشار (بار)وزن (کیلوگرم)تعداد شاخه
PG 0502 P1/6 × 5062/200
PG 0498 P2/4 × 50103/200
PG 0501 P3/0 × 5012/54/00
PG 0500 P3/7 × 50164/700
PG 0818 P2/0 × 6363/500
PG 0843 P3 × 63105/000
PG 0844 P4/7 × 63167/500
PG 1174 P2/9 × 7586/100
PG 1171 P3/6 × 75107/000
PG 1172 P5/6 × 751610/600
PG 1516 P2/8 × 9066/800
PG 1514 P4/3 × 901010/000
PG 1515 P6/7 × 901615/400
PG 1948 P2/7 × 11068/00
PG 1943 P4/2 × 1101012/200
PG 1944 P5/3 × 11012/515/300
PG 1945 P6/6 × 1101618/800
PG 2465 P3/1×125610/500
PG 2484 P4/8 × 1251015/900
PG 2485 P6 × 12512/519/600
PG 2486 P7/4×1251623/900
PG 3193 P4×160617/100
PG 3196 P6/2×1601026/300
PG 3197 P7/7×16012/532/300
PG 3198 P9/5×1601639/400
PG 3199 P11/8×1602048/000
PG 3769 P4/9×200626/400
PG 3771 P7/7×2001040/700
PG 3772 P9/6×20012/550/500
PG 3773 P11/9×2001661/500
PG 3774 P14/7×2002074/800
PG 4206 P8/6 × 2251051/200
PG 4207 P10/8×22512/563/900
PG 4622 P6/2 × 250641/700
PG 4624 P9/6 × 2501063/500
PG 4626 P14/8×2501696/000
PG 5507 P7/7× 315665/000
PG 5508 P9/7 × 315881/500
PG 5503 P12/1 × 31510101/000
PG 5504 P15 × 31512/5124/000
PG 5505 P18/7 × 31516153/000
PG 5506 P23/2 × 31520186/000
PG 5988 P8/7×355684/000
PG 5989 P10/9×3558104/000
PG 5990 P13/6×35510128/000
PG 5991 P16/9×35512/5157/000
PG 5992 P21/1×35516194/000
PG 5993 P26/1×35520236/000
PG 6502 P9/8×4006106/500
PG 6504 P12/3×4008131/500
PG 6505 P15/3×40010162/000
PG 6506 P19/1×40012/5200/000
PG 6507 P23/7×40016245/000
PG 6508 P29/4×40020299/000
PG 7104 P11/0×4506133/500
PG 7100 P13/8×4508165/500
PG 7101 P17/2×45010204/500
PG 7102 P21/5×45012/5253/000
PG 7106 P26/7×45016310/000
PG 7107 P33/1×45020378/000
PG 7702 P12/3×5006165/000
PG 7706 P15/3×5008204/000
PG 7704 P19/1×50010252/000
PG 7707 P23/9×50012/5312/000
PG 7705 P29/7×50016383/000
PG 7708 P36/8×50020467/000
PG 8900 P13/7×5606205/500
PG 8901 P17/2×5608256/000
PG 8902 P21/4×56010316/000
PG 8903 P26/7×56012/5390/000
PG 8302 P15/4×6306260/000
PG 8304 P19/3×6308223/000
PG 8305 P24/1×63010400/000
PG 8306 P30×63012/5493/000

لوله فاضلابی چسبی

فاضلابی،طوسی،یکسرکوپله،براساس استانداردISIRI9119ایران و EN1329 اروپا،شاخه ۶ متری

كد كالاضخامت × قطر (میلیمتر)سفتی حلقویکدموارد مصرفتعداد شاخه
PG 0055 P3 ×32-B روی کار
PG 0073 P3× 40-B روی کار
PG 0317 P3 ×50-B روی کار
PG 0635 P3 × 63-B روی کار
PG 0994 P3 × 75SN 4زير يا روي كار BD
PG 1315 P3 × 90SN 4زير يا روي كار BD
PG 1678 P3/2×110SN 4زير يا روي كار BD
PG 2218 P3/2 × 125SN 4زير يا روي كار BD
PG 2861 P3/2 × 160-B روی کار
PG 2862 P4 × 160SN 4زير يا روي كار BD
PG 3459 P4 × 200-B روی کار
PG 3460 P4/9 × 200SN 4زير يا روي كار BD
PG 4290 P4/9 × 250-B روی کار
PG 4291 P6/2 × 250SN 4زير يا روي كار BD
PG 5170 P6/2 × 315-B روی کار
PG 5171 P7/7 × 315SN 4زير يا روي كار BD

فاضلابی،طوسی،یکسرکوپله،براساس استانداردISIRI9118ایران و EN1401 اروپا،شاخه ۶ متری

کد کالاضخامت × قطر(میلیمتر)سفتی حلقویکدموارد مصرفتعدادشاخه
PG 1678 P3/2×110SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 2218 P3/2×125SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 2219 P3/7×125SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 2861 P3/2×160SN2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 2862 P4 × 160SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 2864 P4/7×160SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 3459 P4 × 200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 3460 P4/9×200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG3462 P5/9×200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 4290 P4/9×250SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 4291 P6/2×250SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 4293 P7/3×250SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 5170 P6/2×315SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 5171 P7/7×315SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 5172 P9/2×315SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان

ناودانی،طوسی،یکسرکوپله،براساس استانداردISIRI12142-1ایران- شاخه ۶ متری

کد کالاضخامت × قطر (میلیمتر)تعداد شاخه
PG 0313 P1/5 × 50
PG 0634 P1/5 × 63
PG 0993 P1/5 × 75
PG 1314 P1/8 × 90
PG 1677 P2 /2 × 110
PG 2217 P2/5 × 125

تحت فشار،طوسی سیر،یکسرکوپله،براساس استاندارد ISIRI13361ایران و ISO1452 اروپا-شاخه ۶ متری

کد کالاضخامت × قطر (میلیمتر)فشار(بار)وزن (کیلوگرم)تعداد شاخه
PG 0022 P1/5 × 20160/800
PG 0023 P1/9 × 20201/000
PG 0038 P1/5 × 2512/51/000
PG 0039 P9 /1 × 25161/200
PG 0040 P2/3 × 25201/500
PG 0053 P1/9 × 3212/51/600
PG 0054 P2/4 × 32161/900
PG 0071 P1/9 × 40102/000
PG 0072 P3 × 40163/000
PG 0314 P2/4 × 50103/200
PG 0316 P3/7 × 50164/700
PG 0636 P3 × 63105/000
PG 0637 P4/7 × 63167/500
PG 0995 P3/6 × 75107/000
PG 0996 P5/6 × 751610/600
PG 1316 P4/3 × 901010/000
PG 1317 P6/7 × 901615/400
PG 1679 P4/2 × 1101012/200
PG 1680 P5/3 × 11012/515/300
PG 1681 P6/6× 1101618/800
PG 2220 P4/8 × 1251015/900
PG 2221 P6 × 12512/519/600
PG 2863 P4×160617/500
PG 2866 P6/2×1601026/300
PG 2867 P7/7×16012/532/300
PG 2869 P11/8×1602048/000
PG 3461 P4/9×200626/900
PG 3463 P7/7×2001040/700
PG 4016 P8/6 × 2251051/200
PG 4017 P10/8×22512/563/900
PG 4277 P6/2 × 250642/500
PG 4294 P9/6 × 2501063/500
PG 4296 P14/8×2501696/000
PG 5162 P7/7× 315666/500
PG 5162 P9/7 × 315881/500
PG 5173 P12/1 × 31510101/000
PG 5174 P15 × 31512/5124/000
PG 5175 P18/7 × 31516153/000
PG 5176 P23/2 × 31520186/000
PG 5768 P8/7 × 355684/000
PG 6172 P9/8 × 4006106/500

لوله ساده

فاضلابی،طوسی،بدون کوپله،براساس استانداردISIRI9119ایران و EN1329 اروپا،شاخه ۶ متری

کدکالاضخامت × قطر (میلیمتر)سفتی حلقویکدموارد مصرفتعداد شاخه
PG 0052 P3 ×32-B روی کار
PG 0067 P3× 40-B روی کار
PG 0307 P3 ×50-B روی کار
PG 0626 P3 × 63-B روی کار
PG 0989 P3 × 75SN 4زير يا روي كار BD
PG 1306 P3 × 90SN 4زير يا روي كار BD
PG 1666 P3/2×110SN 4زير يا روي كار BD
PG 2206 P3/2 × 125SN 4زير يا روي كار BD
PG 2846 P3/2 × 160-B روی کار
PG 2847 P4 × 160SN 4زير يا روي كار BD
PG 3445 P4 × 200-B روی کار
PG 3446 P4/9 × 200SN 4زير يا روي كار BD
PG 4275 P4/9 × 250-B روی کار
PG 4276 P6/2 × 250SN 4زير يا روي كار BD
PG 5155 P6/2 × 315-B روی کار
PG 5156 P7/7 × 315SN 4زير يا روي كار BD

تحت فشار،طوسی سیر،بدون کوپله،براساس استاندارد SIRI13361ایران وISO1452 اروپا،شاخه ۶ متری

کدکالاضخامت × قطر(میلیمتر)فشار(بار)وزن(کیلوگرم)تعداد شاخه
PG 0020 P1/5 × 20160/800
PG 0021 P1/9 × 20201/000
PG 0035 P1/5 × 2512/51/000
PG 0036 P9 /1 × 25161/200
PG 0037 P2/3 × 25201/500
PG 0050 P1/9 × 3212/51/600
PG 0051 P2/4 × 32161/900
PG 0065 P1/9×40102/000
PG 0066 P3×40163/000
PG 0306 P2/4×50103/200
PG 0308 P3/7×50164/700
PG 0627 P3×63105/000
PG 0628 P4/7×63167/500
PG 0987 P3/6×75107/000
PG 0988 P5/6×751610/600
PG 1307 P4/3×901010/000
PG 1308 P6/7×901615/400
PG 1667 P4/2×1101012/200
PG 1668 P5/3×11012/515/300
PG 1669 P6/6×1101618/800
PG 2208 P4/8×1251015/900
PG 2209 P6 × 12512/519/600
PG 2848 P4×160617/500
PG 2851 P6/2×1601026/300
PG 2852 P7/7×16012/532/300
PG 2854 P11/8×1602048/000
PG 3447 P4/9×200626/900
PG 3449 P7/7×2001040/700
PG 4006 P8/6 × 2251051/200
PG 4007 P10/8×22512/563/900
PG 4277 P6/2 × 250642/500
PG 4279 P9/6 × 2501063/500
PG 4281 P14/8×2501696/000
PG 5162 P7/7× 315666/500
PG 5163 P9/7 × 315881/500
PG 5158 P12/1 × 31510101/000
PG 5159 P15 × 31512/5124/000
PG 5160 P18/7 × 31516153/000
PG 5161 P23/2 × 31520186/000
PG 5758 P8/7×355684/000
PG 5760 P13/6×35510128/000
PG 5762 P21/1×35516194/000
PG 6157 P9/8×4006106/500
PG 6159 P12/3×4008131/500
PG 6160 P15/3×40010162/000
PG 6161 P19/1×40012/5200/000
PG 6162 P23/7×40016245/000
PG 6163 P29/4×40020299/000
PG 6759 P11×4506133/500
PG 6755 P13/8×4508165/500
PG 6756 P17/2×45010204/500
PG 6757 P21/5×45012/5253/000
PG 6761 P13/8×45016310/000
PG 7357 P12/3×5006165/000
PG 7361 P15/3×5008204/000
PG 7359 P19/1×50010252/000
PG 7362 P23/9×50012/5312/000
PG 7360 P29/7×50016383/000
PG 7363 P36/8×50020467/000
PG 8555 P13/7×5606205/500
PG 8556 P17/2×5608256/000
PG 8557 P21/4×56010316/000
PG 8558 P26/7×56012/5390/000
PG 7957 P15/4×6306260/000
PG 7959 P19/3×6308223/000
PG 7960 P24/1×63010400/000
PG 7961 P30×63012/5493/000

فاضلابی،طوسی،بدون کوپله،براساس استاندارد ISIRI9118 ایران و EN1401 اروپا،شاخه ۶ متری

كد كالاضخامت × قطر (میلیمتر)سفتی حلقویکد موارد مصرفتعداد شاخه
PG 1666 P3/2×110SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 2206 P3/2×125SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 2207 P3/7×125SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 2846 P3/2×160SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 2847 P4 × 160SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 2849 P4/7×160SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 3445 P4 × 200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 3446 P4/9×200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 3448 P5/9×200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 4275 P4/9×250SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 4276 P6/2×250SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 4278 P7/3×250SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 5155 P6/2×315SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 5156 P7/7×315SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 5157 P9/2×315SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 5756 P8/7×355SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 6156 P9/8×400SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 6158 P11/7×400SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 6758 P11 × 450SN 2UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 7355 P9/8×500SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 7356 P12/3×500SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 7358 P14/6×500SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 7955 P12/3×630SN 2U زير خاك . خارج ساختمان
PG 7956 P15/4×630SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان
PG 7958 P18/4×630SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان

لوله رزوه ای

رزوه دار،بدون شیار،آبی،براساس استانداردDIN4925آلمان

كد كالاسايز اسمي(میلیمتر)قطر خارجي(میلیمتر)ضخامت(میلیمتر)طول(متر)نوع رزوهتعداد شاخه
PG 10055 P808841ویت ورس
PG 10056 P808842ویت ورس
PG 10057 P808843ویت ورس
PG 10058 P808844ویت ورس
PG 10109 P10011351ویت ورس
PG 10110 P10011352ویت ورس
PG 10111 P10011353ویت ورس
PG 10112 P10011354ویت ورس
PG 10121 P10011351ذوزنقه ای
PG 10122 P10011352ذوزنقه ای
PG 10123 P10011353ذوزنقه ای
PG 10124 P10011354ذوزنقه ای
PG 10187 P10011371ذوزنقه ای
PG 10188 P10011372ذوزنقه ای
PG 10189 P10011373ذوزنقه ای
PG 10190 P10011374ذوزنقه ای
PG 10253 P1251406/51ذوزنقه ای
PG 10254 P1251406/52ذوزنقه ای
PG 10255 P1251406/53ذوزنقه ای
PG 10256 P1251406/54ذوزنقه ای
PG 10319 P12514081ذوزنقه ای
PG 10320 P12514082ذوزنقه ای
PG 10321 P12514083ذوزنقه ای
PG 10322 P12514084ذوزنقه ای
PG 10385 P1501657/51ذوزنقه ای
PG 10386 P1501657/52ذوزنقه ای
PG 10387 P1501657/53ذوزنقه ای
PG 10388 P1501657/54ذوزنقه ای
PG 10451 P1501659/51ذوزنقه ای
PG 10452 P1501659/52ذوزنقه ای
PG 10453 P1501659/53ذوزنقه ای
PG 10454 P1501659/54ذوزنقه ای
PG 10517 P200225101ذوزنقه ای
PG 10518 P200225102ذوزنقه ای
PG 10519 P200225103ذوزنقه ای
PG 10520 P200225104ذوزنقه ای
PG 10583 P200225131ذوزنقه ای
PG 10584 P200225132ذوزنقه ای
PG 10585 P200225133ذوزنقه ای

رزوه دار،شیاردار،آبی،براساس استاندارد DIN 4925 آلمان

كد كالاسايز اسمي(میلیمتر)قطر خارجي(میلیمتر)ضخامت(میلیمتر)پهنای شیار(میلیمتر)فاصله شیار(میلیمتر)طول(متر)نوع رزوهتعداد شاخه
PG 10061 P808841/5+0/29/51ویت ورس
PG 10062 P808841/5+0/29/52ویت ورس
PG 10115 P10011351/5+0/29/51ویت ورس
PG 10116 P10011351/5+0/29/52ویت ورس
PG 10127P10011351/5+0/29/51ذوزنقه ای
PG 10128 P10011351/5+0/29/52ذوزنقه ای
PG 10129 P10011351/5+0/29/53ذوزنقه ای
PG 10130 P10011351/5+0/29/54ذوزنقه ای
PG 10193 P10011371/5+0/29/51ذوزنقه ای
PG 10194 P10011371/5+0/29/52ذوزنقه ای
PG 10195 P10011371/5+0/29/53ذوزنقه ای
PG 10196 P10011371/5+0/29/54ذوزنقه ای
PG 10259 P1251406/51/5+0/29/51ذوزنقه ای
PG 10260 P1251406/51/5+0/29/52ذوزنقه ای
PG 10261 P1251406/51/5+0/29/53ذوزنقه ای
PG 10262 P1251406/51/5+0/29/54ذوزنقه ای
PG 10325 P12514083+0/3111ذوزنقه ای
PG 10326 P12514083+0/3112ذوزنقه ای
PG 10327 P12514083+0/3113ذوزنقه ای
PG 10328 P12514083+0/3114ذوزنقه ای
PG 10391 P1501657/51/5+0/29/51ذوزنقه ای
PG 10392 P1501657/51/5+0/29/52ذوزنقه ای
PG 10393 P1501657/51/5+0/29/53ذوزنقه ای
PG 10394 P1501657/51/5+0/29/54ذوزنقه ای
PG 10457 P1501659/53+0/3111ذوزنقه ای
PG 10458 P1501659/53+0/3112ذوزنقه ای
PG 10459 P1501659/53+0/3113ذوزنقه ای
PG 10460 P1501659/53+0/3114ذوزنقه ای
PG 10523 P200225101/5+0/29/51ذوزنقه ای
PG 10524 P200225101/5+0/29/52ذوزنقه ای
PG 10525 P200225101/5+0/29/53ذوزنقه ای
PG 10526 P200225101/5+0/29/54ذوزنقه ای
PG 10589 P200225133+0/3111ذوزنقه ای
PG 10590 P200225133+0/3112ذوزنقه ای
PG 10591 P200225133+0/3113ذوزنقه ای
PG 10592 P200225133+0/3114ذوزنقه ای
PG 10655 P25028012/51/5+0/29/51ذوزنقه ای
PG 10656 P25028012/51/5+0/29/52ذوزنقه ای
PG 10657 P25028012/51/5+0/29/53ذوزنقه ای
PG 10658 P25028012/51/5+0/29/54ذوزنقه ای
PG 10721 P250280161/5+0/29/51ذوزنقه ای
PG 10722 P250280161/5+0/29/52ذوزنقه ای
PG 10723 P250280161/5+0/29/53ذوزنقه ای
PG 10724P250280161/5+0/29/54ذوزنقه ای
PG 10787 P30033014/51/5+0/29/51ذوزنقه ای
PG 10788 P30033014/51/5+0/29/52ذوزنقه ای
PG 10789 P30033014/51/5+0/29/53ذوزنقه ای
PG 10790 P30033014/51/5+0/29/54ذوزنقه ای
PG 10853 P35040017/53+0/3111ذوزنقه ای
PG 10854 P35040017/53+0/3112ذوزنقه ای
PG 10855 P35040017/53+0/3113ذوزنقه ای
PG 10856 P35040017/53+0/3114ذوزنقه ای
PG 10919 P35040021/53+0/3111ذوزنقه ای
PG 10920 P35040021/53+0/3112ذوزنقه ای
PG 10921 P35040021/53+0/3113ذوزنقه ای
PG 10922 P35040021/53+0/3114ذوزنقه ای
PG 10985 P40045019/53+0/3111ذوزنقه ای
PG 10986 P40045019/53+0/3112ذوزنقه ای
PG 10987 P40045019/53+0/3113ذوزنقه ای
PG 10988 P40045019/53+0/3114ذوزنقه ای
PG 11051 P40045023/53+0/3111ذوزنقه ای
PG 11052 P40045023/53+0/3112ذوزنقه ای
PG 11053 P40045023/53+0/3113ذوزنقه ای
PG 11054 P40045023/53+0/3114ذوزنقه ای

اتصالات

فاضلابی ، چسبی ، بر اساس استاندارد ISIRI 9119 ایران و EN 1329 اروپا

سه راهی ۴۵ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1102 F3/29032BDsilentسه سر کوپله
PG 1126 F3/211016BDsilentسه سر کوپله
PG 1127 F3/212512BDsilentسه سر کوپله
PG 1101 F3/240115Bسادهدو سر کوپله
PG 1102 F3/25084Bسادهدو سر کوپله
PG 1103 F3/26345Bsilentدو سر کوپله
PG 1104 F3/27560BDsilentدو سر کوپله
PG 1105 F3/29035BDsilentدو سر کوپله
PG 1106 F3/211020BDsilentدو سر کوپله
PG 1107 F3/212513BDsilentدو سر کوپله
PG 1108 F41606BDسادهدو سر کوپله

چهار راه ۴۵ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentتعداد کوپلهتعداد کارتن
PG 3341 F3/211010BDسادهسه سر کوپله

چهارراه خم ۸۷/۵ درجه چسبی

کدمحصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3411 F3/211010BDsilentچهار سر کوپله
PG 3401 F3/211010BDsilentسه سر کوپله

سه راهی خم ۸۷/۵ درجه با انشعاب ۵۰ میلیمتر چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1703 F3/29027BDsilentسه سر کوپله
PG 1701 F3/29027BDsilentدو سر کوپله

سه راهی خم ۸۷/۵ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1201 F3/24090Bسادهسه سر کوپله
PG 1202 F3/25050Bسادهسه سر کوپله
PG 1403 F3/26385Bsilentسه سر کوپله
PG 1405 F3/29036BDsilentسه سر کوپله
PG 1406 F3/211020BDsilentسه سر کوپله
PG 1181 F3/240120BDسادهدو سر کوپله
PG 1182 F3/25075BDسادهدو سر کوپله
PG 1383 F3/263100BDsilentدو سر کوپله
PG 1385 F3/29042BDsilentدو سر کوپله
PG 1386 F3/211020BDsilentدو سر کوپله

سه راهی ۸۷/۵ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1166 F3/211020BDsilentسه سر کوپله
PG 1167 F3/212515BDsilentسه سر کوپله
PG 1143 F3/26363Bsilentدو سر کوپله
PG 1145 F3.29042BDsilentدو سر کوپله
PG 1146 F3/211024BDsilentدو سر کوپله
PG 1147 F3/212516BDsilentدو سر کوپله

سه راهی ۹۰ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1228 F41608BDسادهدو سر کوپله
PG 1229 F4/92004BDsilentدو سر کوپله

سه راه تبدیل ۴۵ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 2130 F3/290-5038BDsilentسه سر کوپله
PG 2121 F3/290-6335BDsilentسه سر کوپله
PG 2131 F3/290-7532BDsilentسه سر کوپله
PG 2122 F3/2110-6326BDsilentسه سر کوپله
PG 2127 F3/2110-7520BDsilentسه سر کوپله
PG 2128 F3/2125-9014BDsilentسه سر کوپله
PG 2124 F3/2125-11014BDsilentسه سر کوپله
PG 2101 F3/290-5043BDsilentدو سر کوپله
PG 2110 F3/290-6341BDsilentدو سر کوپله
PG 2111 F3/290-7539BDsilentدو سر کوپله
PG 2102 F3/2110-6330BDsilentدو سر کوپله
PG 2107 F3/2110-7524BDsilentدو سر کوپله
PG 2103 F3/2110-9022BDsilentدو سر کوپله
PG 2108 F3/2125-9018BDsilentدو سر کوپله
PG 2104 F3/2125-11016BDsilentدو سر کوپله
PG 2105 F4160-1108BDسادهدو سر کوپله
PG 2106 F4160-1258BDسادهدو سر کوپله

سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهساده/ silentتعداد کارتن
PG 2209 F3/290-5044BDسه سر کوپلهsilent
PG 2201 F3/290-6340BDسه سر کوپلهsilent
PG 2213 F3/290-7541BDسه سر کوپلهsilent
PG 2202 F3/2110-6336BDسه سر کوپلهsilent
PG 2203 F3/2110-7526BDسه سر کوپلهsilent
PG 2204 F3/2110-9023BDسه سر کوپلهsilent
PG 2205 F3/2125-6320BDسه سر کوپلهsilent
PG 2206 F3/2125-7515BDسه سر کوپلهsilent
PG 2207 F3/2125-9015BDسه سر کوپلهsilent
PG 2208 F3/2125-11014BDسه سر کوپلهsilent
PG 2189 F3/290-5053BDدو سر کوپلهsilent
PG 2181 F3/290-6345BDدو سر کوپلهsilent
PG 2191 F3/290-7546BDدو سر کوپلهsilent
PG 2182 F3/2110-6336BDدو سر کوپلهsilent
PG 2183 F3/2110-7530BDدو سر کوپلهsilent
PG 2184 F3/2110-9025BDدو سر کوپلهsilent
PG 2185 F3/2125-6320BDدو سر کوپلهsilent
PG 2186 F3/2125-7520BDدو سر کوپلهsilent
PG 2187 F3/2125-9017BDدو سر کوپلهsilent
PG 2188 F3/2125-11017BDدو سر کوپلهsilent

سه راهی تبدیل ۹۰ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهساده/silentتعداد کارتن
PG 2143 F3/2110-9033BDدو سر کوپلهساده
PG 2144 F4160-11012BDدو سر کوپلهساده
PG 2145 F4160-12512BDدو سر کوپلهساده
PG 2146 F4/9200-1604BDدو سر کوپلهsilent

زانو ۱۵ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهساده/silentتعداد کارتن
PG 0702 F3/211045BDدوسر کوپلهsilent
PG 071 F3/211060BDیک سر کوپلهsilent

زانو ۳۰ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهساده/silentتعداد کارتن
PG 0717 F3/211045BDدوسرکوپلهsilent
PG 0716 F3/211060BDیک سر کوپلهsilent

زانو ۴۵ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهساده/silentتعداد کارتن
PG 0123 F3/26370Bدو سر کوپلهsilent
PG 0126 F3/211037BDدو سر کوپلهsilent
PG 0121 F3/24080Bیک سر کوپلهساده
PG 0122 F3/25060Bیک سر کوپلهساده
PG 0103 F3/263125Bیک سر کوپلهsilent
PG 0104 F3/27590BDیک سر کوپلهsilent
PG 0105 F3/29092BDیک سر کوپلهsilent
PG 0106 F3/211045BDیک سر کوپلهsilent
PG 0107 F3/212536BDیک سر کوپلهsilent
PG 0128 F416018BDیک سر کوپلهساده
PG 0129 F4/92008BDیک سر کوپلهساده

زانو خم ۸۷/۵ درجه دریچه دار چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد درکارتنکد موارد مصرفکوپلهساده/silentتعداد کارتن
PG 0737 F3/211020BDدوسر کوپلهsilent
PG 0747 F41606BDدوسر کوپلهsilent
PG 0736 F3/211025BDیک سر کوپلهsilent
PG 0746 F41609BDیک سر کوپلهsilent

زانو ۸۷/۵ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهساده/silentتعداد کارتن
PG 0165 F3/29055BDدوسرکوپلهsilent
PG 0166 F3/211032BDدوسرکوپلهsilent
PG 0141 F3/24070Bیک سر کوپلهساده
PG 0142 F3/250168Bیک سر کوپلهsilent
PG 0143 F3/263100Bیک سر کوپلهsilent
PG 0144 F3/27550BDیک سر کوپلهsilent
PG 0145 F3/29060BDیک سر کوپلهsilent
PG 0146 F3/211036BDیک سر کوپلهsilent

زانو خم ۸۷/۵ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهساده/ silentتعداد کارتن
PG 0203 F3/26365Bدوسرکوپلهsilent
PG 0205 F3/29048BDدوسرکوپلهsilent
PG 0206 F3/211025BDدوسرکوپلهsilent
PG 0208 F41608BDدوسرکوپلهsilent
PG 0183 F3/26372Bیک سرکوپلهsilent
PG 0185 F3/29054BDیک سرکوپلهsilent
PG 0186 F3/211031BDیک سرکوپلهsilent
PG 0187 F3/212520BDیک سرکوپلهsilent
PG 0188 F41609BDیک سرکوپلهsilent

زانو ۹۰ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهساده/silentنعداد کارتن
PG 0227 F3/212530BDیک سر کوپلهساده
PG 0228 F416014BDیک سر کوپلهساده
PG 0229 F4/92008BDیک سر کوپلهساده

تبدیل غیر هم مرکز چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 3118 F3/275-50280Bیک سر کوپله
PG 3110 F3/290-6390BDیک سر کوپله
PG 3119 F3/2110-50116BDیک سر کوپله
PG 3111 F3/2110-63120BDیک سر کوپله
PG 3112 F3/2110-90108BDیک سر کوپله
PG 3113 F3/2125-9084BDیک سر کوپله
PG 3114 F3/2125-11075BDیک سر کوپله
PG 3115 F4160-11036BDیک سر کوپله
PG 3116 F4160-12536BDیک سر کوپله
PG 3117 F4/9200-16018BDیک سر کوپله

تبدیل هم مرکز(تو در تو )

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3004 F3/263-3260B
PG 3005 F3/263-4060B
PG 3006 F3/263-5060B
PG 3007 F3/290-5096BD
PG 3008 F3/290-6396BD
PG 3015 F3/2110-50105BD
PG 3009 F3/2110-63126BD
PG 3010 F3/2110-7575BD
PG 3012 F3/2125-11054BD
PG 3013 F3/2160-11036BD
PG 3014 F4160-12536BD

سیفون ساده چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3164 F3/2125-11020BD

سیفون پایه دار چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3161 F3/26354B
PG 3152 F3/29034BD
PG 3153 F3/2110-11017BD
PG 3154 F3/2125-11016BD

سیفون دوبل چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3171 F3/211013BD

سیفون دوبل دریچه دار چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3176 F3/211013BD

کوپلینگ تخت (تعمیری) چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentتعداد کارتن
PG 3481 F3/25060Bساده
PG 3482 F3/263135Bساده
PG 3483 F3/27596BDساده
PG 3484 F3/290108BDساده
PG 3485 F3/211075BDsilent
PG 3486 F3/212548BDساده
PG 3487 F416024BDساده
PG 3488 F4/920012BDساده

کوپلینگ ترمزدار چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentتعداد کارتن
PG 3461 F3/25060Bساده
PG 3462 F3/263135Bsilent
PG 3463 F3/275168BDساده
PG 3464 F3/290108BDsilent
PG 3465 F3/211075BDsilent
PG 3466 F3/212548BDساده
PG 3467 F416024BDساده
PG 3468 F4/920012BDساده
PG 3469 F6/22504BDsilent

رابط دریچه بازدید و مسدود کننده

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3681 F3/26345B
PG 3682 F3/29060BD
PG 3683 F3/211045BD
PG 3684 F3/212560BD
PG 3685 F416026BD
PG 3686 F4/920016BD

سه راهی و رابط دریچه بازدید کامل چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3602 F3/29036BDsilentیک سر کوپله
PG 3604 F3/212513BDsilentیک سر کوپله
PG 3605 F41606BDسادهیک سر کوپله
PG 3606 F4/92003BDsilentیک سر کوپله

منهول کامل

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 4144 F6/2-250-125-1103BDسه سر کوپله

کفشور کامل

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3993 F3/2110-9018BD

پنجره کف شور

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 4023 F3/2110504B

هواکش

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3902 F3/29075BD

پنجره کلاهک

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3933 F3/2110130BD

کیت سیفون فاضلاب شهری چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفمدلتعداد کارتن
PG 3261 F3/21102BDمدل Y
PG 3262 F3/21252BDمدل Y
PG 3263 F41602BDمدل Y
PG 3311 F3/21106BDمدل P
PG 3316 F3/21104BDمدل V

دریچه بازدید چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفمدلتعداد کارتن
PG 4591 F3/211012BDچهارگوش
PG 4592 F3/212512BDچهارگوش
PG 4593 F41608BDگرد

درپوش مسدود کننده کوپله

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3761 F3/250112B
PG 3756 F3/26360B
PG 3762 F3/27545BD
PG 3757 F3/290120BD
PG 3758 F3/211075BD
PG 3759 F3/212548BD
PG 3760 F416042BD

سه راهی دریچه بازدید کامل چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3603 F3/211026BDsilentیک سر کوپله

ورودی اتوماتیک هوا

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 5001 F3/25012B
PG 5002 F3/26312B

فاضلابی ، چسبی ، بر اساس استاندارد ISIRI 9118 ایران و EN 1401 اروپا

شیر یکطرفه قفل دار چسبی نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 4231 F3/21108BD
PG 4232 F3/21258BD
PG 4233 F41606BD
PG 4234F42001BD

شیر یکطرفه بدون قفل چسبی نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 4261 F3/21108BD
PG 4262 F3/21258BD
PG 4263 F41606BD
PG 4264 F42001BD

گالی کامل

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 5091 F4160-1101BD

انشعابگیر فاضلاب شهری چسبی نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 4651 F3/2110-20018BD
PG 4655 F4160-25018BD
PG 4652 F4110-25018BD

فاضلابی ، پوش فیت ، بر اساس استاندارد ISIRI 9119 ايران و EN1329 اروپا

چهار راه ۴۵ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentتعداد کوپلهتعداد کارتن
PG 3381 F3/211010BDسادهسه سر کوپله

چهار راه خم ۸۷/۵ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3411 F3/211010BDsilentچهارسرکوپله
PG 3401 F3/211010BDsilentسه سر کوپله

سه راهی خم ۸۷/۵ درجه با انشعاب ۵۰ میلیمتر پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1713 F3/29025BDsilentسه سر کوپله
PG 1711 F3/29025BDsilentدو سر کوپله

سه راهی خم ۸۷/۵ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1401 F3/240120Bسادهسه سر کوپله
PG 1402 F3/25065Bسادهسه سر کوپله
PG 1403 F3/26370Bsilentسه سر کوپله
PG 1404 F3/27525BDsilentسه سر کوپله
PG 1405 F3/29033BDsilentسه سر کوپله
PG 1406 F3/2110186BDsilentسه سر کوپله
PG 1381 F3/240110BDسادهدو سر کوپله
PG 1382 F3/25050BDسادهدو سر کوپله
PG 1383 F3/26330BDsilentدو سر کوپله
PG 1384 F3/27523BDsilentدو سر کوپله
PG 1385 F3/29030BDsilentدو سر کوپله
PG 1386 F3/211016BDsilentدو سر کوپله

سه راهی ۸۷/۵ درجه پوش فیت طوسی

كد محصولضخامتقطرتعداد در كارتنكد موارد مصرفساده/silentكوپلهتعداد كارتن
PG 1364 F3/27525BDsilentسه سر کوپله
PG 1365 F3/29030BDsilentسه سر کوپله
PG 1366 F3/211015BDsilentسه سر كوپله
PG 1367 F3/212512BDsilentسه سر كوپله
PG 1343 F3/26345Bsilentدو سر كوپله
PG 1344 F3/27525BDsilentدو سر کوپله
PG 1345 F3/29040BDsilentدو سر کوپله
PG 1346 F3/211018BDsilentدو سر كوپله
PG 1347 F3/212514BDsilentدو سر كوپله

سه راهی ۹۰درجه پوش فیت طوسی

كد محصولضخامنتقطرتعداد در كارتنكد موارد مصرفساده/silentكوپلهتعداد كارتن
PG 1428 F41606BDسادهدو سر كوپله
PG 1429 F4/92003BDsilentدو سر كوپله

سه راهی ۴۵ درجه پوش فیت طوسی

كد محصولضخامتقطرتعداد در كارتنكد موارد مصرفساده/silentكوپلهتعداد كارتن
PG 1324 F3/27520BDsilentسه سر کوپله
PG 1304 F3/29025BDsilentدو سر کوپله
PG 1326 F3/211015BDsilentسه سر كوپله
PG 1326 F3/212512BDsilentسه سر كوپله
PG 1326 F3/240108Bسادهدوسر كوپله
PG 1326 F3/25050Bسادهدوسر كوپله
PG 1326 F3/26340Bsilentدوسر كوپله
PG 1304 F3/27525BDsilentدو سر کوپله
PG 1326 F3/29035BDsilentدوسر كوپله
PG 1326 F3/211015BDsilentدوسر كوپله
PG 1326 F3/212512BDsilentدوسر كوپله
PG 1326 F41605BDسادهدوسر كوپله

سه راهی تبدیل ۴۵ درجه پوش فیت طوسی

كد محصولضخامتقطرتعداد در كارتنكد موارد مصرفساده/silentكوپلهتعداد كارتن
PG 2242 F3/2110-6326BDsilentسه سر كوپله
PG 2247 F3/2110-7520BDsilentسه سر كوپله
PG 2248 F3/2125-9014BDsilentسه سر كوپله
PG 2244 F3/2125-11012BDsilentسه سر كوپله
PG 2221 F3/290-6340BDsilentدو سر كوپله
PG 2222 F3/2110-6325BDsilentدو سر كوپله
PG 2227 F3/2110-7524BDsilentدو سر كوپله
PG 2223 F3/2110-9017BDsilentدو سر كوپله
PG 2228 F3/2125-9018BDsilentدو سر كوپله
PG 2224 F3/2125-11014BDsilentدو سر كوپله
PG 2225 F4160-1107BDسادهدو سر كوپله
PG 2226 F4160-1256BDسادهدو سر كوپله

سه راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 2332 F3/290-5044BDsilentسه سر کوپله
PG 2321 F3/290-6340BDsilentسه سر کوپله
PG 2333 F3/290-7541BDsilentسه سر کوپله
PG 2322 F3/2110-6330BDsilentسه سر کوپله
PG 2323 F3/2110-7525BDsilentسه سر کوپله
PG 2324 F3/2110-9018BDsilentسه سر کوپله
PG 2325 F3/2125-6316BDsilentسه سر کوپله
PG 2326 F3/2125-7515BDsilentسه سر کوپله
PG 2327 F3/2125-9014BDsilentسه سر کوپله
PG 2328 F3/2125-11014BDsilentسه سر کوپله
PG 2310 F3/290-5044BDsilentدو سر کوپله
PG 2301 F3/290-6340BDsilentدو سر کوپله
PG 2311 F3/290-7541BDsilentدو سر کوپله
PG 2302 F3/2110-6328BDsilentدو سر کوپله
PG 2303 F3/2110-7530BDsilentدو سر کوپله
PG 2304 F3/2110-9025BDsilentدو سر کوپله
PG 2305 F3/2125-6318BDsilentدو سر کوپله
PG 2306 F3/2125-7520BDsilentدو سر کوپله
PG 2307 F3/2125-9015BDsilentدو سر کوپله
PG 2308 F3/2125-11016BDsilentدو سر کوپله

سه راهی تبدیل ۹۰ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 2264 F4160-1108BDسادهدو سر کوپله
PG 2265 F4160-1258BDسادهدو سر کوپله
PG 2266 F4/9200-1604BDsilentدو سر کوپله

زانو ۱۵ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0707 F3/211035BDsilentدو سر کوپله
PG 0706 F3/211045BDsilentیک سر کوپله

زانو ۳۰ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0722 F3/211035BDsilentدو سر کوپله
PG 0721 F3/211045BDsilentیک سر کوپله

زانو ۴۵ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0323 F3/263110Bsilentدو سر کوپله
PG 0326 F3/211030BDsilentدو سر کوپله
PG 0301 F3/24090Bسادهیک سر کوپله
PG 0302 F3/250196Bسادهیک سر کوپله
PG 0303 F3/263150BDsilentیک سر کوپله
PG 0305 F3/29060BDsilentیک سر کوپله
PG 0306 F3/211038BDsilentیک سر کوپله
PG 0307 F3/212525BDsilentیک سر کوپله
PG 0308 F416012BDسادهیک سر کوپله
PG 0309 F4/92006BDسادهیک سر کوپله

زانو خم ۸۷/۵ درجه دریچه دار پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0737 F3/211023BDsilentدو سر کوپله
PG 0752 F416014BDsilentدو سر کوپله
PG 0736 F3/211026BDsilentیک سر کوپله
PG 0751 F416018BDsilentیک سر کوپله

زانو ۸۷/۵ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0366 F3/211025BDsilentدو سر کوپله
PG 0341 F3/24064Bسادهیک سر کوپله
PG 0343 F3/263140Bsilentیک سر کوپله
PG 0345 F3/29054BDsilentیک سر کوپله
PG 0346 F3/211030BDsilentیک سر کوپله

زانو خم ۸۷/۵ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0403 F3/263100Bsilentدو سر کوپله
PG 0405 F3/29040BDsilentدو سر کوپله
PG 0406 F3/211025BDsilentدو سر کوپله
PG 0408 F416016BDsilentدو سر کوپله
PG 0383 F3/263120Bsilentیک سر کوپله
PG 0385 F3/29045BDsilentیک سر کوپله
PG 0386 F3/211025BDsilentیک سر کوپله
PG 0387 F3/212518BDsilentیک سر کوپله
PG 0388 F416014BDsilentیک سر کوپله

زانو ۹۰ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0426 F3/212524BDسادهیک سر کوپله
PG 0427 F416012BDسادهیک سر کوپله
PG 0428 F4/92005BDسادهیک سر کوپله

تبدیل غیر هم مرکز پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 3132 F3/275-5030BDیک سر کوپله
PG 3132 F3/290-63168BDیک سر کوپله
PG 3132 F3/2110-5040BDیک سر کوپله
PG 3132 F3/2110-6390BDیک سر کوپله
PG 3132 F3/2110-9065BDیک سر کوپله
PG 3132 F3/2125-9070BDیک سر کوپله
PG 3132 F4125-11050BDیک سر کوپله
PG 3132 F4160-11032BDیک سر کوپله
PG 3132 F4/9200-16018BDیک سر کوپله

تبدیل هم مرکز(تو در تو )

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3004 F3/263-3260B
PG 3005 F3/263-4060B
PG 3006 F3/263-5060B
PG 3007 F3/290-5096BD
PG 3008 F3/290-6396BD
PG 3015 F3/2110-50105BD
PG 3009 F3/2110-63126BD
PG 3010 F3/2110-7575BD
PG 3012 F3/2125-11054BD
PG 3013 F3/2160-11036BD
PG 3014 F4160-12536BD

سیفون ساده پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 3194 F3/2125-11016BDیک سر کوپله

سیفون پایه دار پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3191 F3/263100B
PG 3182 F3/29030BD
PG 3183 F3/2110-11017BD
PG 3184 F3/2125-11015BD

سیفون دوبل پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 3201 F3/211013BDیک سر کوپله

سیفون دوبل دریچه دار پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 3206 F3/211013BDیک سر کوپله

کوپلینگ تخت (تعمیری) پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3521 F3/25050Bسادهدو سر کوپله
PG 3522 F3/263185Bسادهدو سر کوپله
PG 3523 F3/275108BDسادهدو سر کوپله
PG 3524 F3/29072BDسادهدو سر کوپله
PG 3525 F3/211050BDsilentدو سر کوپله
PG 3526 F3/212548BDسادهدو سر کوپله
PG 3527 F416018BDسادهدو سر کوپله
PG 3528 F4/92008BDسادهدو سر کوپله

کوپلینگ ترمزدار پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3501 F3/25050Bسادهدو سر کوپله
PG 3502 F3/263200Bsilentدو سر کوپله
PG 3503 F3/275108BDسادهدو سر کوپله
PG 3504 F3/29072BDsilentدو سر کوپله
PG 3505 F3/211050BDsilentدو سر کوپله
PG 3506 F3/212548BDسادهدو سر کوپله
PG 3507 F416018BDسادهدو سر کوپله
PG 3508 F4/92008BDسادهدو سر کوپله
PG 3509 F6/22504BDsilentدو سر کوپله

سه راهی و رابط دریچه بازدید کامل پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3616 F3/26360Bsilentیک سر کوپله
PG 3617 F3/29030BDsilentیک سر کوپله
PG 3619 F3/212513BDsilentیک سر کوپله
PG 3620 F41608BDسادهیک سر کوپله
PG 3621 F4/92004BDسادهیک سر کوپله

منهول کامل پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 4155 F6/2250-110-1104BDچهار سر کوپله
PG 4152 F6/2250-125-1103BDسه سر کوپله

کیت سیفون فاضلاب شهری پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفمدلتعداد کارتن
PG 3271 F3/21103BDمدلY
PG 3272 F3/21252BDمدلY
PG 3273 F41601BDمدلY
PG 3201 F3/21106BDمدلP
PG 3206 F3/21104BDمدلV

دریچه بازدید پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفمدلتعداد کارتن
PG 4597 F3/211012BDچهار گوش
PG 4598 F3/212510BDچهار گوش
PG 4599 F41604BDگرد

سه راهی دریچه بازدید کامل پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعدا در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3618 F3/211022BDsilentیک سر کوپله

هواکش

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3902 F3/29075BD

پنجره کلاهک

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3933 F3/2110130BD

کفشور کامل

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3993 F3/2110-9018BD

پنجره کف شور

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 4023 F3/2110504B

درپوش مسدود کننده کوپله

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3761 F3/250112B
PG 3756 F3/26360B
PG 3762 F3/27545BD
PG 3757 F3/290120BD
PG 3758 F3/211075BD
PG 3759 F3/212548BD
PG 3760 F416042BD

رابط سیفون به کاسه توالت

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3242 F3/211015BD
PG 3243 F3/212512BD

فاضلابی ، پوش فیت ، براساس استاندارد ISIRI 9118 ایران و EN 1401 اروپا

چهار راه ۴۵ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده /silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3421 F3/211010BDسادهسه سر کوپله

چهار راه خم ۸۷/۵ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3451 F3/211010BDsilentچهار سر کوپله
PG 3441 F3/211010BDsilentسه سر کوپله

سه راهی خم ۸۷/۵درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1606 F3/211016BDsilentسه سر کوپله
PG 1586 F3/211018BDsilentدو سر کوپله

سه راهی ۹۰ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1628 F41606BDسادهدو سر کوپله
PG 1629 F4/92003BDsilentدو سر کوپله

سه راهی ۸۷/۵ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده /silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1566 F3/211015BDsilentسه سر کوپله
PG 1567 F3/212512BDsilentسه سر کوپله
PG 1546 F3/211018BDsilentدو سر کوپله
PG 1547 F3/212515BDsilentدو سر کوپله

سه راهی ۴۵ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1526 F3/211015BDsilentسه سر کوپله
PG 1527 F3/212512BDsilentسه سر کوپله
PG 1506 F3/211015BDsilentدو سر کوپله
PG 1507 F3/212512BDsilentدو سر کوپله
PG 1508 F41605BDسادهدو سر کوپله

سه راهی تبدیل ۹۰ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 2382 F3/2110-6320BDسادهدو سر کوپله
PG 2383 F3/2110-9016BDسادهدو سر کوپله
PG 2384 F4160-1108BDسادهدو سر کوپله
PG 2385 F4160-1258BDسادهدو سر کوپله
PG 2386 F4/9200-1604BDsilentدو سر کوپله

سه راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 2442 F3/2110-6322BDsilentسه سر کوپله
PG 2443 F3/2110-7518BDsilentسه سر کوپله
PG 2444 F3/2110-9016BDsilentسه سر کوپله
PG 2445 F3/2125-6315BDsilentسه سر کوپله
PG 2446 F3/2125-7512BDsilentسه سر کوپله
PG 2447 F3/2125-9010BDsilentسه سر کوپله
PG 2448 F3/2125-1108BDsilentسه سر کوپله
PG 2422 F3/2110-6325BDsilentدو سر کوپله
PG 2423 F3/2110-7521BDsilentدو سر کوپله
PG 2424 F3/2110-9019BDsilentدو سر کوپله
PG 2425 F3/2125-6318BDsilentدو سر کوپله
PG 2426 F3/2125-7515BDsilentدو سر کوپله
PG 2427 F3/2125-9013BDsilentدو سر کوپله
PG 2428 F3/2125-11011BDsilentدو سر کوپله

سه راهی تبدیل ۴۵ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 2362 F3/2110-6340BDsilentسه سر کوپله
PG 2367 F3/2110-7535BDsilentسه سر کوپله
PG 2368 F3/2125-9020BDsilentسه سر کوپله
PG 2364 F3/2125-11014BDsilentسه سر کوپله
PG 2342 F3/2110-6325BDsilentدو سر کوپله
PG 2347 F3/2110-7521BDsilentدو سر کوپله
PG 2343 F3/2110-9017BDsilentدو سر کوپله
PG 2348 F3/2125-9015BDsilentدو سر کوپله
PG 2344 F3/2125-11014BDsilentدو سر کوپله
PG 2345 F4160-1107BDsilentدو سر کوپله
PG 2346 F4160-1256BDsilentدو سر کوپله

زانو خم ۸۷/۵ درجه دریچه دار پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0742 F3/211020BDsilentدو سر کوپله
PG 0757 F41606BDsilentدو سر کوپله
PG 0741 F3/211026BDsilentیک سر کوپله
PG 0756 F41608BDsilentیک سر کوپله

زانو خم ۸۷/۵ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده / silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0606 F3/211025BDsilentدو سر کوپله
PG 0608 F41608BDsilentدو سر کوپله
PG 0586 F3/211025BDsilentیک سر کوپله
PG 0587 F3/212518BDsilentیک سر کوپله
PG 0588 F416010BDsilentیک سر کوپله

زانو ۹۰ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0627 F3/212524BDسادهیک سر کوپله
PG 0628 F416012BDسادهیک سر کوپله
PG 0629 F4/92005BDسادهیک سر کوپله

زانو ۸۷/۵ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0566 F3/211030BDsilentدو سر کوپله
PG 064 F3/2110140BDsilentیک سر کوپله

زانو ۴۵ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0526 F3/211035BDsilentدو سر کوپله
PG 0506 F3/211038BDsilentیک سر کوپله
PG 0507 F3/212536BDsilentیک سر کوپله
PG 0508 F416012BDسادهیک سر کوپله
PG 0509 F4/92007BDسادهیک سر کوپله

زانو ۳۰ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده /silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0727 F3/211045BDsilentدو سر کوپله
PG 0726 F3/211040BDsilentیک سر کوپله

زانو ۱۵ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصررفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 07112 F3/211035BDsilentدو سر کوپله
PG 0711 F3/211045BDsilentیک سر کوپله

کوپلینگ ترمزدار پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3545 F3/211050BDsilentدو سر کوپله
PG 3546 F3/212548BDسادهدو سر کوپله
PG 3547 F416018BDسادهدو سر کوپله
PG 3548 F4/92008BDسادهدو سر کوپله
PG 3549 F6/22504BDsilentدو سر کوپله

کوپلینگ تخت (تعمیری) پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3565 F3/211050BDsilentدو سر کوپله
PG 3566 F3/212548BDسادهدو سر کوپله
PG 3567 F416018BDسادهدو سر کوپله
PG 3568 F4/92008BDسادهدو سر کوپله

سه راهی دریچه بازدید کامل پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکدموارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3633 F3/211026BDsilentیک سر کوپله

سه راهی و رابط دریچه بازدید کامل پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3634 F3/212513BDsilentیک سر کوپله
PG 3635 F41608BDسادهیک سر کوپله
PG 3636 F42004BDسادهیک سر کوپله

سیفون ساده پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 3224 F3/2125-11016BDیک سر کوپله

سیفون پایه دار پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکدموارد مصرفتعداد کارتن
PG 3213 F3/2110-11017BD
PG 3214 F3/2125-11015BD

سیفون دوبل پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 3231 F3211013BDیک سر کوپله

سیفون دوبل دریچه دار پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 3236 F3/211013BDیک سر کوپله

دریچه بازدید پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفمدلتعداد کارتن
PG 4604 F3/211012BDچهارگوش
PG 4605 F3/212512BDچهارگوش
PG 4603 F41606BDگرد

کیت سیفون فاضلاب شهری پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفمدلتعداد کارتن
PG 3281 F3/21102BDمدل Y
PG 3282 F3/21252BDمدل Y
PG 3283 F41601BDمدل Y
PG 3231 F3/21106BDمدل P
PG 3236 F3/21104BDمدل V

منهول کامل پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 4163 F3/2250-110-1104BDچهار سر کوپله
PG 4160 F3/2250-125-1104BDسه سر کوپله

تبدیل غیر هم مرکزپوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 3139 F3/2110-5040Bیک سر کوپله
PG 3147 F3/2110-6390Bیک سر کوپله
PG 3140 F3/2110-9065BDیک سر کوپله
PG 3141 F3/2125-90120BDیک سر کوپله
PG 3142 F3/2125-11050BDیک سر کوپله
PG 3143 F4160-11032BDیک سر کوپله
PG 3145 F4/9200-16018BDیک سر کوپله

تبدیل هم مرکز (تو در تو) نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3065 F3/2110-63126B
PG 3066 F3/2110-75126B
PG 3070 F4160-12542BD

رابط دریچه بازدید و مسدود کننده نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3703 F3/211070BD
PG 3704 F3/212560BD
PG 3705 F416026BD
PG 3706 F4/920016BD
PG 3707 F6/22505BD

درپوش مسدود کننده کوپله نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3788 F3/2110126BD
PG 3789 F3/212584BD
PG 3790 F416048BD

کف شور کامل نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 4013 F3/211044BD

کلاهک کامل نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3923 F3/211042BD

شیر یکطرفه قفل دار پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 4251 F3/21108BD
PG 4252 F3/21258BD
PG 4253 F41608BD

شیر یکطرفه بدون قفل پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 4281 F3/21108BD
PG 4282 F3/21258BD
PG 4283 F41606BD

انشعابگیر فاضلاب شهری پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 4671 F3/2110-20018BD
PG 4675 F3/2160-25018BD

تحت فشار ، چسبی ، بر اساس استاندارد ISO 1452 - 3

زانو ۹۰ درجه تحت فشار ساده طوسی سیر

کد محصولقطر(میلیمتر)تعداد در کارتنکوپلهفشار(بار)تعداد کارتن
PG 0761 F20450دو سر کوپله16
PG 0762 F25250دو سر کوپله16
PG 0763 F32120دو سر کوپله16

سه راهی ۹۰ درجه تحت فشار ساده طوسی سیر

کد محصولقطرتعداد در کارتنکوپلهفشار(بار)تعداد کارتن
PG 1741 F20300سه سر کوپله16
PG 1742 F25200سه سر کوپله16
PG 1743 F32100سه سر کوپله16

سه راهی ۴۵ درجه تحت فشارساده طوسی سیر

کد محصولقطر(میلیمتر)تعداد در کارتنکوپلهتعداد کارتن
PG 1731 F3260سه سر کوپله

زانو ۹۰ درجه تحت فشار یک سر دنده طوسی سیر

کد محصولقطر(میلیمتر)تعداد در کارتنفشار(بار)تعداد کارتن
PG 0771 F2030016
PG 0772 F2520016
PG 0773 F3212016
PG 0774 F407016
PG 0775 F503016
PG 0776 F631816

بوشن یک سر دنده تحت فشار طوسی سیر

کد محصولقطرتعداد در کارتنفشار(بار)تعداد کارتن
PG 3581 F2040016
PG 3581 F2530016
PG 3581 F3216016
PG 3581 F634516

درپوش مسدود کننده توپی تحت فشار طوسی سیر

کد محصولضخامت(میلیمتر)قطر(میلیمتر)تعداد در کارتنفشار(بار)تعداد کارتن
PG 3848 F3639010
PG 3848 F4/39010010
PG 3848 F4/21107510

ابزارآلات

لوله بر

کد محصولسایزرنگتعداد در کارتنتعداد کارتن
PG 8011 F50-110زرد1
PG 8012 F50-125قرمز1
PG 8013 F110-160قرمز1

تیغه یدک لوله بر

کد محصولسایزرنگتعداد در کارتنتعداد کارتن
PG 8031 F50-160مشکی1

کونیک (پخ) کن

کد محصولسایزرنگتعداد در کارتنتعداد کارتن
PG 8001 F50-110زرد1
PG 8002 F50-160قرمز1

آچار انشعابگیر

کد محصولسایزرنگتعداد در کارتنتعداد کارتن
PG 8056 F110مشکی1

آچار لوله گیر

کد محصولسایزرنگتعداد در کارتنتعداد کارتن
PG 8021 F50-160قرمز1

استاپر(مخصوص تست شبکه)

کد محصولسایزرنگتعداد در کارتنتعداد کارتن
PG 8048 F110زرد16

استاپر فلزی

کد محصولسایزرنگتعدا در کارتنتعداد کارتن
PG 8045 F110قرمز1
PG 8055 F125قرمز1

گردبر

کد محصولسایزتعداد در کارتنتعداد کارتن
PG 8041 F50-1101

جعبه ابزار

کد محصولرنگتعداد در کارتنتعداد کارتن
PG 8036 Fنقره ای1
کد امنیتی: 4f31

برای ثبت سفارش، لطفاً از دسته بندی های فوق، محصول یا محصولات مورد نظر خود را انتخاب کرده و تعداد مورد نظر را در فیلد مربوطه وارد نمایید. سپس فرم مجاور را تکمیل کرده و ارسال فرمایید. واحد فروش شرکت پلیمرگلپایگان در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهد گرفت.

دفتر مرکزی :

تهران – اتوبان صدر – نبش بلوار قیطریه – خیابان روشنایی – انتهای بن بست دل آرام – پلاک ۵۳ – ساختمان PG کد پستی : ۱۹۳۱۹۷۴۳۳۶
تلفن : ۱۰ – ۲۲۶۹۵۵۰۲ (۰۲۱) – فکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳ (۰۲۱)

کارخانه :

گلپایگان – شهرک صنعتی – صندوق پستی ۱۶۱
تلفن : ۵۷۲۴۸۱۱۲ (۰۳۱) (خط ویژه) – فکس ۵۷۲۴۸۱۱۱ (۰۳۱) – کد پستی ۸۷۷۱۹۳۳۳۴۱