۳ مهر ۱۳۹۶

ثبت سفارش

لوله ها

لوله فاضلابی پوش فیت

فاضلابی،طوسی،یکسر کوپله،براساس استاندارد ۱-INSO 9119 ایران و ۱-EN1329 اروپا،شاخه۶متری

کد کالاضخامت × قطر (میلیمتر)سفتی حلقویموارد مصرفتعداد شاخه
PG 0085 P3× 40-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 0331 P3 ×50-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 0653 P3 × 63-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 1013 P3 × 75SN 4BD زیر یاروی کار:: انتخاب کالا ::
PG 1333 P3 × 90SN 4BD زیر یاروی کار:: انتخاب کالا ::
PG 1702 P3/2×110SN 4BD زیر یاروی کار:: انتخاب کالا ::
PG 2242 P3/2 × 125SN 4BD زیر یاروی کار:: انتخاب کالا ::
PG 2891 P3/2 × 160-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 2892 P4 × 160SN 4BD زیر یاروی کار:: انتخاب کالا ::
PG 3487 P4 × 200-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 3488 P4/9 × 200SN 4BD زیر یاروی کار:: انتخاب کالا ::
PG 4320 P4/9 × 250-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 4321 P6/2 × 250SN 4BD زیر یاروی کار:: انتخاب کالا ::
PG 5200 P6/2 × 315-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 5201 P7/7 × 315SN 4BD زیر یاروی کار:: انتخاب کالا ::

فاضلابی،طوسی،یکسرکوپله،براساس استاندارد ۱-INSO 9118 ایران و ۱-EN1401 اروپا، شاخه۶متری

كد كالاضخامت × قطر(میلیمتر)سفتي حلقویكد موارد مصرفتعداد شاخه
PG 1702 P3/2×110SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 2242 P3/2×125SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 2243 P3/7×125SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 2891 P3/2×160SN 2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 2892 P4 × 160SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 2894 P4/7×160SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 3487 P4 × 200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 3488 P4/9×200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 3490 P5/9×200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 4320 P4/9×250SN 2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 4321 P6/2×250SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 4323 P7/3×250SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 5200 P6/2×315SN 2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 5201 P7/7×315SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 5202 P9/2×315SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 5786 P8/7×355SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 5787 P10/4×355SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 6201 P9/8×400SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 6203 P11/7×400SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 6803 P11 × 450SN 4U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 7400 P9/8×500SN 2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 7401 P12/3×500SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 7403 P14/6×500SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 8000 P12/3×630SN 2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 8001 P15/4×630SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 8003 P18/4×630SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::

فاضلابی،طوسی،یکسر کوپله،براساس استاندارد ۱-INSO 9119 ایران و ۱-EN1329 اروپا،تکه ای

كد كالاضخامت × قطر(میلیمتر)طول(سانتیمتر)سفتی حلقویکد موارد مصرفتعداد در کارتن/بستهتعداد کارتن/بسته
PG 42061 P3 × 4030-B روي كار90:: انتخاب کالا ::
PG 43061 P3 × 4050-B روي كار60:: انتخاب کالا ::
PG 0115 P3 × 40100-B روي كار15:: انتخاب کالا ::
PG 0145 P3 × 40200-B روي كار15:: انتخاب کالا ::
PG 0175 P3 × 40300-B روي كار15:: انتخاب کالا ::
PG 42062 P3 × 5030-B روي كار90:: انتخاب کالا ::
PG 43062 P3 × 5050-B روي كار60:: انتخاب کالا ::
PG 0379 P3 × 50100-B روي كار15:: انتخاب کالا ::
PG 0411 P3 × 50200-B روي كار15:: انتخاب کالا ::
PG 0451 P3 × 50300-B روي كار15:: انتخاب کالا ::
PG 42063 P3 × 6330-B روي كار90:: انتخاب کالا ::
PG 43063 P3 × 6350-B روي كار60:: انتخاب کالا ::
PG 0698 P3 × 63100-B روي كار15:: انتخاب کالا ::
PG 0743 P3 × 63200-B روي كار15:: انتخاب کالا ::
PG 0788 P3 × 63300-B روي كار15:: انتخاب کالا ::
PG 42064 P3 × 7530SN 4BD زير يا روي كار48:: انتخاب کالا ::
PG 43064 P3 × 7550SN 4BD زير يا روي كار28:: انتخاب کالا ::
PG 1053 P3 × 75100SN 4BD زير يا روي كار7:: انتخاب کالا ::
PG 1093 P3 × 75200SN 4BD زير يا روي كار7:: انتخاب کالا ::
PG 1133 P3 × 75300SN 4BD زير يا روي كار7:: انتخاب کالا ::
PG 42065 P3 × 9030SN 4BD زير يا روي كار48:: انتخاب کالا ::
PG 43065 P3 × 9050SN 4BD زير يا روي كار28:: انتخاب کالا ::
PG 1378 P3 × 90100SN 4BD زير يا روي كار7:: انتخاب کالا ::
PG 1423 P3 × 90200SN 4BD زير يا روي كار7:: انتخاب کالا ::
PG 1468 P3 × 90300SN 4BD زير يا روي كار7:: انتخاب کالا ::
PG 42066 P3/2×11030SN 4BD زير يا روي كار30:: انتخاب کالا ::
PG 43066 P3/2×11050SN 4BD زير يا روي كار18:: انتخاب کالا ::
PG 1762 P3/2×110100SN 4BD زير يا روي كار5:: انتخاب کالا ::
PG 1822 P3/2×110200SN 4BD زير يا روي كار5:: انتخاب کالا ::
PG 1882 P3/2×110300SN 4BD زير يا روي كار5:: انتخاب کالا ::
PG 42067 P3/2×12530SN 4BD زير يا روي كار24:: انتخاب کالا ::
PG 43067 P3/2×12550SN 4BD زير يا روي كار15:: انتخاب کالا ::
PG 2302 P3/2×125100SN 4BD زير يا روي كار5:: انتخاب کالا ::
PG 2302 P3/2×125200SN 4BD زير يا روي كار5:: انتخاب کالا ::
PG 2422 P3/2×125300SN 4BD زير يا روي كار5:: انتخاب کالا ::
PG 42069 P3/2 × 16030-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 43069 P3/2 × 16050-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 2966 P3/2 × 160100-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 3041 P3/2 × 160200-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 3116 P3/2 × 160300-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 42070 P4 × 16030SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 43070 P4 × 16050SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 2967 P4 × 160100SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 3042 P4 × 160200SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 3117 P4 × 160300SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 3557 P4 × 200100-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 3627 P4 × 200200-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 3697 P4 × 200300-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 3558 P4/9×200100SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 3628 P4/9×200200SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 3698 P4/9×200300SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 4410 P4/9×250100-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 4470 P4/9×250200-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 4545 P4/9×250300-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 4411 P6/2×250100SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 4471 P6/2×250200SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 4546 P6/2×250300SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 5275 P6/2×315100-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 5350 P6/2×315200-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 5425 P6/2×315300-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 5276 P7/7×315100SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 5351 P7/7×315200SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 5426 P7/7×315300SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::

فاضلابی،طوسی،یکسرکوپله،بر اساس استاندارد ۱-INSO 9118 ایران و ۱-EN1401 اروپا، تکه ای

كد كالاضخامت × قطر (میلیمتر)طول (سانتیمتر)سفتی حلقویکد موارد مصرفتعداد در کارتن/بستهتعداد کارتن/بسته
PG 42066 P3/2×11030SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان30:: انتخاب کالا ::
PG 43066 P3/2×11050SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان18:: انتخاب کالا ::
PG 1762 P3/2×110100SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 1822 P3/2×110200SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 1882 P3/2×110300SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 42067 P3/2×12530SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان24:: انتخاب کالا ::
PG 43067 P3/2×12550SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان15:: انتخاب کالا ::
PG 2302 P3/2×125100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 2362 P3/2×125200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 2422 P3/2×125300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 42068 P3/7×12530SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان24:: انتخاب کالا ::
PG 43068 P3/7×12550SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان15:: انتخاب کالا ::
PG 2303 P3/7×125100SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 2363 P3/7×125200SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 2423 P3/7×125300SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 42069 P3/2 × 16030SN2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 43069 P3/2 × 16050SN2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 2966 P3/2 × 160100SN2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3041 P3/2 × 160200SN2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3116 P3/2 × 160300SN2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 42070 P4 × 16030SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 43070 P4 × 16050SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 2967 P4 × 160100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3042 P4 × 160200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3117 P4 × 160300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 42071 P4/7 × 16030SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 43071 P4/7 × 16050SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 2969 P4/7 × 160100SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3044 P4/7 × 160200SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3119 P4/7 × 160300SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3557 P4 × 200100SN2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3627 P4 × 200200SN2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3697 P4 × 200300SN2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3558 P4/9×200100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3628 P4/9×200200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3698 P4/9×200300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3560 P5/9×200100SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3630 P5/9×200200SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3700 P5/9×200300SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4410 P4/9×250100SN2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4470 P4/9×250200SN2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4545 P4/9×250300SN2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4411 P6/2×250100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4471 P6/2×250200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4546 P6/2×250300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4413 P7/3×250100SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4473 P7/3×250200SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4548 P7/3×250300SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5275 P6/2×315100SN2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5350 P6/2×315200SN2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5425 P6/2×315300SN2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5276 P7/7×315100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5351 P7/7×315200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5426 P7/7×315300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5277 P9/2×315100SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5352 P9/2×315200SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5427 P9/2×315300SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5836 P8/7× 355100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5886 P8/7× 355200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5936 P8/7× 355300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6276 P9/8×400100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6351 P9/8×400200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6426 P9/8×400300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6278 P11/7×400100SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6353 P11/7×400200SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6428 P11/7×400300SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6878 P11×450100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6953 P11×450200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7028 P11×450300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7475 P9/8×500100SN2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7550 P9/8×500200SN2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7625 P9/8×500300SN2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7476 P12/3×500100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7551 P12/3×500200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7626 P12/3×500300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7478 P14/6×500100SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7553 P14/6×500200SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7628 P14/6×500300SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8076 P15/4×630100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8151 P15/4×630200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8226 P15/4×630300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8078 P18/4×630100SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8153 P18/4×630200SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8228 P18/4×630300SN8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::

فاضلابی،طوسی،دوسرکوپله،براساس استاندارد۱-INSO 9119ایران و۱ -EN1329 اروپا،تکه ای

كد كالاضخامت × قطر (میلیمتر)طول(سانتیمتر)سفتی حلقویکدموارد مصرفتعداد درکارتن/بستهتعدادکارتن/بسته
PG 42081 P3 × 4030-B روي كار80:: انتخاب کالا ::
PG 43081 P3 × 4050-B روي كار50:: انتخاب کالا ::
PG 0121 P3 × 40100-B روي كار15:: انتخاب کالا ::
PG 0151 P3 × 40200-B روي كار15:: انتخاب کالا ::
PG 0181 P3 × 40300-B روي كار10:: انتخاب کالا ::
PG 42082 P3 × 5030-B روي كار80:: انتخاب کالا ::
PG 43082 P3 × 5050-B روي كار50:: انتخاب کالا ::
PG 0379 P3 × 50100-B روي كار15:: انتخاب کالا ::
PG 0419 P3 × 50200-B روي كار15:: انتخاب کالا ::
PG 0459 P3 × 50300-B روي كار10:: انتخاب کالا ::
PG 42083 P3 × 6330-B روي كار80:: انتخاب کالا ::
PG 43083 P3 × 6350-B روي كار50:: انتخاب کالا ::
PG 0707 P3 × 63100-B روي كار15:: انتخاب کالا ::
PG 0752 P3 × 63200-B روي كار15:: انتخاب کالا ::
PG 0797 P3 × 63300-B روي كار10:: انتخاب کالا ::
PG 42084 P3 × 7535SN 4BD زير يا روي كار48:: انتخاب کالا ::
PG 43084 P3 × 7550SN 4BD زير يا روي كار28:: انتخاب کالا ::
PG 1061 P3 × 75100SN 4BD زير يا روي كار7:: انتخاب کالا ::
PG 1101 P3 × 75200SN 4BD زير يا روي كار7:: انتخاب کالا ::
PG 1141 P3 × 75300SN 4BD زير يا روي كار7:: انتخاب کالا ::
PG 42085 P3 × 9035SN 4BD زير يا روي كار48:: انتخاب کالا ::
PG 43085 P3 × 9050SN 4BD زير يا روي كار28:: انتخاب کالا ::
PG 1387 P3 × 90100SN 4BD زير يا روي كار7:: انتخاب کالا ::
PG 1432 P3 × 90200SN 4BD زير يا روي كار7:: انتخاب کالا ::
PG 1477 P3 × 90300SN 4BD زير يا روي كار7:: انتخاب کالا ::
PG 42086 P3/2×11035SN 4BD زير يا روي كار25:: انتخاب کالا ::
PG 43086 P3/2×11050SN 4BD زير يا روي كار15:: انتخاب کالا ::
PG 1758 P3/2×110100SN 4BD زير يا روي كار5:: انتخاب کالا ::
PG 1809 P3/2×110200SN 4BD زير يا روي كار5:: انتخاب کالا ::
PG 1860 P3/2×110300SN 4BD زير يا روي كار5:: انتخاب کالا ::
PG 42087 P3/2×12535SN 4BD زير يا روي كار20:: انتخاب کالا ::
PG 43087 P3/2×12550SN 4BD زير يا روي كار12:: انتخاب کالا ::
PG 2314 P3/2×125100SN 4BD زير يا روي كار5:: انتخاب کالا ::
PG 2374 P3/2×125200SN 4BD زير يا روي كار5:: انتخاب کالا ::
PG 2434 P3/2×125300SN 4BD زير يا روي كار5:: انتخاب کالا ::
PG 43089 P3/2 × 16050-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 2981 P3/2 × 160100-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 3056 P3/2 × 160200-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 3131 P3/2 × 160300-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 43090 P4 × 16050SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 2982 P4 × 160100SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 3057 P4 × 160200SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 3132 P4 × 160300SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 3571 P4 × 200100-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 3641 P4 × 200200-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 3711 P4 × 200300-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 3572 P4/9×200100SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 3642 P4/9×200200SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 3712 P4/9×200300SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 4410 P4/9×250100-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 4485 P4/9×250200-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 4560 P4/9×250300-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 4411 P6/2×250100SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 4486 P6/2×250200SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 4561 P6/2×250300SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 5290 P6/2×315100-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 5365 P6/2×315200-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 5440 P6/2×315300-B روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 5291 P7/7×315100SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 5366 P7/7×315200SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::
PG 5441 P7/7×315300SN 4BD زير يا روي كار1:: انتخاب کالا ::

فاضلابی،طوسی،دوسرکوپله،براساس استاندارد ۱-INSO9118 ایران و ۱-EN1401اروپا،تکه ای

كد كالاضخامت × قطر (میلیمتر)طول(سانتیمتر)سفتی حلقویکد موارد مصرفتعداد در کارتن/بستهتعدادکارتن/بسته
PG 42086 P3/2×11035SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان25:: انتخاب کالا ::
PG 43086 P3/2×11050SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان25:: انتخاب کالا ::
PG 1758 P3/2×110100SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 1809 P3/2×110200SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 1860 P3/2×110300SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 42087 P3/2×12535SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان20:: انتخاب کالا ::
PG 43087 P3/2×12550SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان12:: انتخاب کالا ::
PG 2314 P3/2×125100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 2374 P3/2×125200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 2434 P3/2×125300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 42088 P3/7×12535SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان20:: انتخاب کالا ::
PG 43088 P3/7×12550SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان12:: انتخاب کالا ::
PG 2315 P3/7×125100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 2375 P3/7×125200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 2435 P3/7×125300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 43089 P3/2 × 16050SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 2981 P3/2 × 160100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3056 P3/2 × 160200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3131 P3/2 × 160300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 43090 P4 × 16050SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 2982 P4 × 160100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3057 P4 × 160200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3132 P4 × 160300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 43091 P4/7 × 16050SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 2984 P4/7 × 160100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3059 P4/7 × 160200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3134 P4/7 × 160300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3571 P4 × 200100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3641 P4 × 200200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3711 P4 × 200300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3572 P4/9×200100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3642 P4/9×200200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3712 P4/9×200300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3574 P5/9×200100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3644 P5/9×200200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3714 P5/9×200300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4410 P4/9×250100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4485 P4/9×250200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4560 P4/9×250300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4411 P6/2×250100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4486 P6/2×250200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4561 P6/2×250300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4413 P7/3×250100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4488 P7/3×250200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4563 P7/3×250300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5290 P6/2×315100SN 2UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5365 P6/2×315200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5440 P6/2×315300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5291 P7/7×315100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5366 P7/7×315200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5441 P7/7×315300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5292 P9/2×315100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5367 P9/2×315200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5442 P9/2×315300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5846 P8/7× 355100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5896 P8/7× 355200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5946 P8/7× 355300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5837 P10/4× 355100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5887 P10/4× 355200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5937 P10/4× 355300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6291 P9/8×400100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6366 P9/8×400200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6441 P9/8×400300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6293 P11/7×400100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6368 P11/7×400200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6443 P11/7×400300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6893 P11×450100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6968 P11×450200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7043 P11×450300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6895 P13/2×450100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6970 P13/2×450200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7045 P13/2×450300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7490 P9/8×500100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7565 P9/8×500200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7640 P9/8×500300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7491 P12/3×500100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7566 P12/3×500200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7641 P12/3×500300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7493 P14/6×500100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7568 P14/6×500200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7643 P14/6×500300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8090 P12/3×630100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8165 P12/3×630200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8240 P12/3×630300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8091 P15/4×630100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8166 P15/4×630200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8241 P15/4×630300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8093 P18/4×630100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8168 P18/4×630200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8243 P18/4×630300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::

فاضلابی،نارنجی،یکسرکوپله،بر اساس استاندارد ۱-INSO 9118 ایران و ۱-EN1401 اروپا،شاخه ۶ متری

كد كالاضخامت × قطر(میلیمتر)سفتی حلقویکد موارد مصرفتعداد شاخه
PG 1942 P3/2×110SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 2482 P3/2×125SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 2483 P3/7×125SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 3191 P3/2×160SN 2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 3192 P4 × 160SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 3194 P4/7×160SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 3767 P4 × 200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 3768 P4/9×200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 3770 P5/9×200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 4620 P4/9×250SN 2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 4621 P6/2×250SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 4623 P7/3×250SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 5500 P6/2×315SN 2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 5501 P7/7×315SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 5502 P9/2×315SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 5986 P8/7×355SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 6501 P9/8×400SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 6503 P11/7×400SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 7103 P11 × 450SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 7105 P13/2× 450ُSN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 7700 P9/8×500SN 2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 7701 P12/3×500SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 7703 P14/6×500SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 8301 P15/4×630SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 8303 P18/4×630SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::

فاضلابی،نارنجی،یکسرکوپله،براساس استاندارد ۱-INSO 9118 ایران و ۱-EN1401 اروپا،تکه ای

كد كالاضخامت × قطر (میلیمتر)طول(سانتیمتر)سفتی حلقویکد موارد مصرفتعداد در کارتن/بستهتعداد کارتن/بسته
PG 42366 P3/2×11030SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان30:: انتخاب کالا ::
PG 43366 P3/2×11050SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان18:: انتخاب کالا ::
PG 2002 P3/2×110100SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 2062 P3/2×110200SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 2122 P3/2×110300SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 42367 P3/2×12530SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان24:: انتخاب کالا ::
PG 43367 P3/2×12550SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان15:: انتخاب کالا ::
PG 2542 P3/2×125100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 2602 P3/2×125200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 2662 P3/2×125300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 42368 P3/7×12530SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان24:: انتخاب کالا ::
PG 43368 P3/7×12550SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان15:: انتخاب کالا ::
PG 2543 P3/7×125100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 2603 P3/7×125200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 2663 P3/7×125300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 42369 P3/2 × 16030SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 43369 P3/2 × 16050SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3266 P3/2 × 160100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3341 P3/2 × 160200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3416 P3/2 × 160300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 42370 P4 × 16030SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 43370 P4 × 16050SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3267 P4 × 160100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3342 P4 × 160200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3417 P4 × 160300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 42371 P4/7 × 16030SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 43371 P4/7 × 16050SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3269 P4/7 × 160100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3344 P4/7 × 160200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3419 P4/7 × 160300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3837 P4 × 200100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3907 P4 × 200200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3977 P4 × 200300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3838 P4/9×200100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3908 P4/9×200200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3978 P4/9×200300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3840 P5/9×200100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3910 P5/9×200200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3980 P5/9×200300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4695 P4/9×250100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4770 P4/9×250200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4845 P4/9×250300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4696 P6/2×250100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4771 P6/2×250200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4846 P6/2×250300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4698 P7/3×250100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4773 P7/3×250200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4848 P7/3×250300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5575 P6/2×315100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5650 P6/2×315200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5725 P6/2×315300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5576 P7/7×315100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5651 P7/7×315200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5726 P7/7×315300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5577 P9/2×315100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5652 P9/2×315200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5727 P9/2×315300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6036 P8/7× 355100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6086 P8/7× 355200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6136 P8/7× 355300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6576 P9/8×400100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6651 P9/8×400200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6726 P9/8×400300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6578 P11/7×400100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6653 P11/7×400200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6728 P11/7×400300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7178 P11×450100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7253 P11×450200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7328 P11×450300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7180 P13/2×450100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7255 P13/2×450200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7330 P13/2×450300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7775 P9/8×500100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7850 P9/8×500200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7925 P9/8×500300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7776 P12/3×500100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7851 P12/3×500200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7926 P12/3×500300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7778 P14/6×500100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7853 P14/6×500200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7928 P14/6×500300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8375 P12/3×630100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8450 P12/3×630200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8525 P12/3×630300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8376 P15/4×630100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8451 P15/4×630200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8526 P15/4×630300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8378 P18/4×630100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8453 P18/4×630200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8528 P18/4×630300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::

فاضلابی،نارنجی،دوسرکوپله،براساس استاندارد ۱-INSO 9118 ایران و ۱-EN1401 اروپا،تکه ای

کدکالاقطر × ضخامت(میلیمتر)طول(سانتیمتر)سفتی حلقویکد موارد مصرفتعداد درکارتن/بستهتعدادکارتن/بسته
PG 42386 P3/2×11035SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان25:: انتخاب کالا ::
PG 43386 P3/2×11050SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان15:: انتخاب کالا ::
PG 1960 P3/2×110100SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 2010 P3/2×110200SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 2060 P3/2×110300SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 42387 P3/2×12535SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان20:: انتخاب کالا ::
PG 43387 P3/2×12550SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان12:: انتخاب کالا ::
PG 2554 P3/2×125100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 2614 P3/2×125200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 2674 P3/2×125300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 42388 P3/7×12535SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان20:: انتخاب کالا ::
PG 43388 P3/7×12550SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان12:: انتخاب کالا ::
PG 2555 P3/7×125100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 2615 P3/7×125200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 2675 P3/7×125300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان5:: انتخاب کالا ::
PG 43389 P3/2 × 16050SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3281 P3/2 × 160100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3356 P3/2 × 160200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3431 P3/2 × 160300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 43390 P4 × 16050SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3282 P4 × 160100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3357 P4 × 160200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3432 P4 × 160300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 43391 P4/7 × 16050SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3284 P4/7 × 160100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3359 P4/7 × 160200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3434 P4/7 × 160300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3851 P4 × 200100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3921 P4 × 200200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3991 P4 × 200300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3852 P4/9×200100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3922 P4/9×200200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3992 P4/9×200300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3854 P5/9×200100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3924 P5/9×200200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 3994 P5/9×200300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4710 P4/9×250100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4785 P4/9×250200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4860 P4/9×250300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4711 P6/2×250100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4786 P6/2×250200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4861 P6/2×250300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4713 P7/3×250100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4788 P7/3×250200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 4863 P7/3×250300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5590 P6/2×315100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5665 P6/2×315200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5740 P6/2×315300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5591 P7/7×315100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5666 P7/7×315200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5741 P7/7×315300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5592 P9/2×315100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5667 P9/2×315200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 5742 P9/2×315300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6046 P8/7× 355100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6096 P8/7× 355200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6146 P8/7× 355300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6591 P9/8×400100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6666 P9/8×400200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6741 P9/8×400300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6593 P11/7×400100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6667 P11/7×400200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 6742 P11/7×400300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7193 P11×450100SN 4U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7268 P11×450200SN 4U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7343 P11×450300SN 4U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7195 P13/2×450100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7270 P13/2×450200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7345 P13/2×450300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7790 P9/8×500100SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7865 P9/8×500200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7940 P9/8×500300SN 2U زير خاك . خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7791 P12/3×500100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7866 P12/3×500200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7941 P12/3×500300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7793 P14/6×500100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7868 P14/6×500200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 7943 P14/6×500300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8391 P15/4×630100SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8466 P15/4×630200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8541 P15/4×630300SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8393 P18/4×630100SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8468 P18/4×630200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::
PG 8543 P18/4×630300SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان1:: انتخاب کالا ::

تحت فشار،طوسی سیر،یکسرکوپله،براساس استانداردISIRI13361ایران و ISO1452 اروپا،شاخه ۶ متری

كد كالاضخامت × قطر (میلیمتر)فشار (بار)وزن (کیلوگرم)تعداد شاخه
PG 0332 P1/6 × 5062/200:: انتخاب کالا ::
PG 0330 P2/4 × 50103/200:: انتخاب کالا ::
PG 0331 P3 × 5012/54/000:: انتخاب کالا ::
PG 0322 P7 /3× 50164/700:: انتخاب کالا ::
PG 0654 P3 × 63105/000:: انتخاب کالا ::
PG 0655 P4/7 × 63167/500:: انتخاب کالا ::
PG 1014 P2/9 × 7586/100:: انتخاب کالا ::
PG 1011 P3/6 × 75107/000:: انتخاب کالا ::
PG 1012 P5/6 × 751610/600:: انتخاب کالا ::
PG 1334 P4/3 × 901010/000:: انتخاب کالا ::
PG 1335 P6/7 × 901615/400:: انتخاب کالا ::
PG 1703 P4/2 × 1101012/200:: انتخاب کالا ::
PG 1704 P5/3 × 11012/515/300:: انتخاب کالا ::
PG 1705 P6/6 × 1101618/800:: انتخاب کالا ::
PG 2244 P4/8 × 1251015/900:: انتخاب کالا ::
PG 2245 P6 × 12512/519/600:: انتخاب کالا ::
PG 2246 P7/4 × 1251623/900:: انتخاب کالا ::
PG 2893 P4×160617/500:: انتخاب کالا ::
PG 2896 P6/2×1601026/300:: انتخاب کالا ::
PG 2897 P7/7×16012/532/300:: انتخاب کالا ::
PG 2898 P9/5×1601639/400:: انتخاب کالا ::
PG 2899 P11/8×1602048/000:: انتخاب کالا ::
PG 3489 P4/9×200626/900:: انتخاب کالا ::
PG 3491 P7/7×2001040/700:: انتخاب کالا ::
PG 3493 P11/9×2001661/500:: انتخاب کالا ::
PG 4036 P8/6 × 2251051/200:: انتخاب کالا ::
PG 4037 P10/8×22512/563/900:: انتخاب کالا ::
PG 4322 P6/2 × 250642/500:: انتخاب کالا ::
PG 4324 P9/6 × 2501063/500:: انتخاب کالا ::
PG 4326 P14/8×2501696/000:: انتخاب کالا ::
PG 5207 P7/7× 315666/500:: انتخاب کالا ::
PG 5208 P9/7 × 315881/500:: انتخاب کالا ::
PG 5203 P12/1 × 31510101/000:: انتخاب کالا ::
PG 5204 P15 × 31512/5124/000:: انتخاب کالا ::
PG 5205 P18/7 × 31516153/000:: انتخاب کالا ::
PG 5206 P23/2 × 31520186/000:: انتخاب کالا ::
PG 5788 P8/7×355684/000:: انتخاب کالا ::
PG 5790 P13/6×35510128/00:: انتخاب کالا ::
PG 5792 P21/1×35516194/00:: انتخاب کالا ::
PG 6202 P9/8×4006106/500:: انتخاب کالا ::
PG 6204 P12/3×4008131/500:: انتخاب کالا ::
PG 6205 P15/3×40010162/00:: انتخاب کالا ::
PG 6206 P19/1×40012/5200/000:: انتخاب کالا ::
PG 6207 P23/7×40016245/000:: انتخاب کالا ::
PG 6208 P29/4×40020299/000:: انتخاب کالا ::
PG 6800 P13/8×4508165/500:: انتخاب کالا ::
PG 6801 P17/2×45010204/500:: انتخاب کالا ::
PG 6802 P21/5×45012/5253/000:: انتخاب کالا ::
PG 6806 P26/7×45016310/000:: انتخاب کالا ::
PG 7402 P12/3×5006165/000:: انتخاب کالا ::
PG 7406 P15/3×5008204/000:: انتخاب کالا ::
PG 7404 P19/1×50010252/000:: انتخاب کالا ::
PG 7407 P23/9×50012/5312/000:: انتخاب کالا ::
PG 7405 P29/7×50016383/000:: انتخاب کالا ::
PG 7408 P36/8×50020467/000:: انتخاب کالا ::
PG 8600 P13/7×5606205/500:: انتخاب کالا ::
PG 8601 P17/2×5608256/000:: انتخاب کالا ::
PG 8602 P21/4×56010316/000:: انتخاب کالا ::
PG 8603 P26/7×560125390/000:: انتخاب کالا ::
PG 8002 P15/4×6306260/000:: انتخاب کالا ::
PG 8004P19/3×6308223/000:: انتخاب کالا ::
PG 8005 P24/1×63010400/000:: انتخاب کالا ::
PG 8006 P30×63012/5493/000:: انتخاب کالا ::

تحت فشار،نارنجی،یکسرکوپله،براساس استانداردISIRI13361ایران و ISO1452 اروپا،شاخه ۶ متری

كد كالاضخامت × قطر (میلیمتر)فشار (بار)وزن (کیلوگرم)تعداد شاخه
PG 0502 P1/6 × 5062/200:: انتخاب کالا ::
PG 0498 P2/4 × 50103/200:: انتخاب کالا ::
PG 0501 P3 × 5012/54/000:: انتخاب کالا ::
PG 0500 P3/7 × 50164/700:: انتخاب کالا ::
PG 0843 P3 × 63105/000:: انتخاب کالا ::
PG 0844 P4/7 × 63167/500:: انتخاب کالا ::
PG 1174 P2/9 × 7586/100:: انتخاب کالا ::
PG 1171 P3/6 × 75107/000:: انتخاب کالا ::
PG 1172 P5/6 × 751610/600:: انتخاب کالا ::
PG 1514 P4/3 × 901010/000:: انتخاب کالا ::
PG 1515 P6/7 × 901615/400:: انتخاب کالا ::
PG 1943 P4/2 × 1101012/200:: انتخاب کالا ::
PG 1944 P5/3 × 11012/515/300:: انتخاب کالا ::
PG 1945 P6/6 × 1101618/800:: انتخاب کالا ::
PG 2484 P4/8 × 1251015/900:: انتخاب کالا ::
PG 2485 P6 × 12512/519/600:: انتخاب کالا ::
PG 2486 P7/4 × 1251623/900:: انتخاب کالا ::
PG 3193 P4×160617/500:: انتخاب کالا ::
PG 3196 P6/2×1601026/300:: انتخاب کالا ::
PG 3197 P7/7×16012/532/300:: انتخاب کالا ::
PG 3198 P9/5×1601639/400:: انتخاب کالا ::
PG 3199 P11/8×1602048/000:: انتخاب کالا ::
PG 3769 P4/9×200626/900:: انتخاب کالا ::
PG 3771 P7/7×2001040/700:: انتخاب کالا ::
PG 3773 P11/9×2001661/500:: انتخاب کالا ::
PG 4206 P8/6 × 2251051/200:: انتخاب کالا ::
PG 4207 P10/8×22512/563/900:: انتخاب کالا ::
PG 4622 P6/2 × 250642/500:: انتخاب کالا ::
PG 4624 P9/6 × 2501063/500:: انتخاب کالا ::
PG 4626 P14/8×2501696/000:: انتخاب کالا ::
PG 5507 P7/7× 315666/500:: انتخاب کالا ::
PG 5508 P9/7 × 315881/500:: انتخاب کالا ::
PG 5503 P12/1 × 31510101/000:: انتخاب کالا ::
PG 5504 P15 × 31512/5124/000:: انتخاب کالا ::
PG 5505 P18/7 × 31516153/000:: انتخاب کالا ::
PG 5506 P23/2 × 31520186/000:: انتخاب کالا ::
PG 5988 P8/7× 355684/000:: انتخاب کالا ::
PG 5990 P13/6×35510128/000:: انتخاب کالا ::
PG 5992 P21/1×35516194/000:: انتخاب کالا ::
PG 6502 P9/8×4006106/500:: انتخاب کالا ::
PG 6504 P12/3×4008131/500:: انتخاب کالا ::
PG 6505 P15/3×40010162/000:: انتخاب کالا ::
PG 6506 P19/1×40012/5200/000:: انتخاب کالا ::
PG 6507 P23/7×40016245/000:: انتخاب کالا ::
PG 6508 P29/4×40020299/000:: انتخاب کالا ::
PG 7100 P13/8×4508165/500:: انتخاب کالا ::
PG 7100 P17/2×45010204/500:: انتخاب کالا ::
PG 7102 P21/5×45012/5253/000:: انتخاب کالا ::
PG 7106 P26/7×45016310/000:: انتخاب کالا ::
PG 7702 P12/3×5006165/000:: انتخاب کالا ::
PG 7706 P15/3×5008204/000:: انتخاب کالا ::
PG 7704 P19/1×50010252/000:: انتخاب کالا ::
PG 7707 P23/9×50012/5312/000:: انتخاب کالا ::
PG 7705 P29/7×50016383/000:: انتخاب کالا ::
PG 7708 P36/8×50020467/000:: انتخاب کالا ::
PG 8900 P13/7×5606205/500:: انتخاب کالا ::
PG 8901 P17/2×5608256/000:: انتخاب کالا ::
PG 8902 P21/4×56010316/000:: انتخاب کالا ::
PG 8903 P26/7×56012/5390/000:: انتخاب کالا ::
PG 8302 P15/4×6306260/000:: انتخاب کالا ::
PG 8304 P19/3×6308223/000:: انتخاب کالا ::
PG 8305 P24/1×63010400/000:: انتخاب کالا ::
PG 8306 P30×63012/5493/000:: انتخاب کالا ::

لوله فاضلابی چسبی

فاضلابی،طوسی،یکسرکوپله،براساس استاندارد ۱-INSO 9119 ایران و ۱- EN1329 اروپا،شاخه ۶ متری

كد كالاضخامت × قطر (میلیمتر)سفتی حلقویکدموارد مصرفتعداد شاخه
PG 0055 P3 ×32-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 0073 P3× 40-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 0317 P3 ×50-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 0635 P3 × 63-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 0994 P3 × 75SN 4زير يا روي كار BD:: انتخاب کالا ::
PG 1315 P3 × 90SN 4زير يا روي كار BD:: انتخاب کالا ::
PG 1678 P3/2×110SN 4زير يا روي كار BD:: انتخاب کالا ::
PG 2218 P3/2 × 125SN 4زير يا روي كار BD:: انتخاب کالا ::
PG 2861 P3/2 × 160-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 2862 P4 × 160SN 4زير يا روي كار BD:: انتخاب کالا ::
PG 3459 P4 × 200-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 3460 P4/9 × 200SN 4زير يا روي كار BD:: انتخاب کالا ::
PG 4290 P4/9 × 250-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 4291 P6/2 × 250SN 4زير يا روي كار BD:: انتخاب کالا ::
PG 5170 P6/2 × 315-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 5171 P7/7 × 315SN 4زير يا روي كار BD:: انتخاب کالا ::

فاضلابی،طوسی،یکسرکوپله،براساس استاندارد۱-INSO 9118 ایران و ۱-EN1401 اروپا،شاخه ۶ متری

کد کالاضخامت × قطر(میلیمتر)سفتی حلقویکدموارد مصرفتعدادشاخه
PG 1678 P3/2×110SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 2218 P3/2×125SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 2219 P3/7×125SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 2861 P3/2×160SN2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 2862 P4 × 160SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 2864 P4/7×160SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 3459 P4 × 200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 3460 P4/9×200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG3462 P5/9×200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 4290 P4/9×250SN 2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 4291 P6/2×250SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 4293 P7/3×250SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 5170 P6/2×315SN 2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 5171 P7/7×315SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 5172 P9/2×315SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::

ناودانی،طوسی،یکسرکوپله،براساس استانداردISIRI12142-1ایران- شاخه ۶ متری

کد کالاضخامت × قطر (میلیمتر)تعداد شاخه
PG 0313 P1/5 × 50:: انتخاب کالا ::
PG 0634 P1/5 × 63:: انتخاب کالا ::
PG 0993 P1/5 × 75:: انتخاب کالا ::
PG 1314 P1/8 × 90:: انتخاب کالا ::
PG 1677 P2 /2 × 110:: انتخاب کالا ::
PG 2217 P2/5 × 125:: انتخاب کالا ::

تحت فشار،طوسی سیر،یکسرکوپله،براساس استانداردISIRI13361 ایران و ISO1452اروپا-شاخه۶متری

کد کالاضخامت × قطر (میلیمتر)فشار(بار)وزن (کیلوگرم)تعداد شاخه
PG 0022 P1/5 × 20160/800:: انتخاب کالا ::
PG 0023 P1/9 × 20201/000:: انتخاب کالا ::
PG 0038 P1/5 × 2512/51/000:: انتخاب کالا ::
PG 0039 P9 /1 × 25161/200:: انتخاب کالا ::
PG 0040 P2/3 × 25201/500:: انتخاب کالا ::
PG 0053 P1/9 × 3212/51/600:: انتخاب کالا ::
PG 0054 P2/4 × 32161/900:: انتخاب کالا ::
PG 0071 P1/9 × 40102/000:: انتخاب کالا ::
PG 0072 P3 × 40163/000:: انتخاب کالا ::
PG 0314 P2/4 × 50103/200:: انتخاب کالا ::
PG 0316 P3/7 × 50164/700:: انتخاب کالا ::
PG 0636 P3 × 63105/000:: انتخاب کالا ::
PG 0637 P4/7 × 63167/500:: انتخاب کالا ::
PG 0995 P3/6 × 75107/000:: انتخاب کالا ::
PG 0996 P5/6 × 751610/600:: انتخاب کالا ::
PG 1316 P4/3 × 901010/000:: انتخاب کالا ::
PG 1317 P6/7 × 901615/400:: انتخاب کالا ::
PG 1679 P4/2 × 1101012/200:: انتخاب کالا ::
PG 1680 P5/3 × 11012/515/300:: انتخاب کالا ::
PG 1681 P6/6× 1101618/800:: انتخاب کالا ::
PG 2220 P4/8 × 1251015/900:: انتخاب کالا ::
PG 2221 P6 × 12512/519/600:: انتخاب کالا ::
PG 2863 P4×160617/500:: انتخاب کالا ::
PG 2866 P6/2×1601026/300:: انتخاب کالا ::
PG 2867 P7/7×16012/532/300:: انتخاب کالا ::
PG 2869 P11/8×1602048/000:: انتخاب کالا ::
PG 3461 P4/9×200626/900:: انتخاب کالا ::
PG 3463 P7/7×2001040/700:: انتخاب کالا ::
PG 4016 P8/6 × 2251051/200:: انتخاب کالا ::
PG 4017 P10/8×22512/563/900:: انتخاب کالا ::
PG 4277 P6/2 × 250642/500:: انتخاب کالا ::
PG 4294 P9/6 × 2501063/500:: انتخاب کالا ::
PG 4296 P14/8×2501696/000:: انتخاب کالا ::
PG 5162 P7/7× 315666/500:: انتخاب کالا ::
PG 5162 P9/7 × 315881/500:: انتخاب کالا ::
PG 5173 P12/1 × 31510101/000:: انتخاب کالا ::
PG 5174 P15 × 31512/5124/000:: انتخاب کالا ::
PG 5175 P18/7 × 31516153/000:: انتخاب کالا ::
PG 5176 P23/2 × 31520186/000:: انتخاب کالا ::
PG 5768 P8/7 × 355684/000:: انتخاب کالا ::
PG 6172 P9/8 × 4006106/500:: انتخاب کالا ::

لوله ساده

فاضلابی،طوسی،بدون کوپله،براساس استاندارد ۱-INSO 9119ایران و۱- EN1329 اروپا،شاخه ۶ متری

کدکالاضخامت × قطر (میلیمتر)سفتی حلقویکدموارد مصرفتعداد شاخه
PG 0052 P3 ×32-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 0067 P3× 40-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 0307 P3 ×50-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 0626 P3 × 63-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 0989 P3 × 75SN 4زير يا روي كار BD:: انتخاب کالا ::
PG 1306 P3 × 90SN 4زير يا روي كار BD:: انتخاب کالا ::
PG 1666 P3/2×110SN 4زير يا روي كار BD:: انتخاب کالا ::
PG 2206 P3/2 × 125SN 4زير يا روي كار BD:: انتخاب کالا ::
PG 2846 P3/2 × 160-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 2847 P4 × 160SN 4زير يا روي كار BD:: انتخاب کالا ::
PG 3445 P4 × 200-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 3446 P4/9 × 200SN 4زير يا روي كار BD:: انتخاب کالا ::
PG 4275 P4/9 × 250-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 4276 P6/2 × 250SN 4زير يا روي كار BD:: انتخاب کالا ::
PG 5155 P6/2 × 315-B روی کار:: انتخاب کالا ::
PG 5156 P7/7 × 315SN 4زير يا روي كار BD:: انتخاب کالا ::

تحت فشار،طوسی سیر،بدون کوپله،براساس استاندارد ISIRI13361 ایران وISO1452اروپا،شاخه۶متری

کدکالاضخامت × قطر(میلیمتر)فشار(بار)وزن(کیلوگرم)تعداد شاخه
PG 0020 P1/5 × 20160/800:: انتخاب کالا ::
PG 0021 P1/9 × 20201/000:: انتخاب کالا ::
PG 0035 P1/5 × 2512/51/000:: انتخاب کالا ::
PG 0036 P9 /1 × 25161/200:: انتخاب کالا ::
PG 0037 P2/3 × 25201/500:: انتخاب کالا ::
PG 0050 P1/9 × 3212/51/600:: انتخاب کالا ::
PG 0051 P2/4 × 32161/900:: انتخاب کالا ::
PG 0065 P1/9×40102/000:: انتخاب کالا ::
PG 0066 P3×40163/000:: انتخاب کالا ::
PG 0306 P2/4×50103/200:: انتخاب کالا ::
PG 0308 P3/7×50164/700:: انتخاب کالا ::
PG 0627 P3×63105/000:: انتخاب کالا ::
PG 0628 P4/7×63167/500:: انتخاب کالا ::
PG 0987 P3/6×75107/000:: انتخاب کالا ::
PG 0988 P5/6×751610/600:: انتخاب کالا ::
PG 1307 P4/3×901010/000:: انتخاب کالا ::
PG 1308 P6/7×901615/400:: انتخاب کالا ::
PG 1667 P4/2×1101012/200:: انتخاب کالا ::
PG 1668 P5/3×11012/515/300:: انتخاب کالا ::
PG 1669 P6/6×1101618/800:: انتخاب کالا ::
PG 2208 P4/8×1251015/900:: انتخاب کالا ::
PG 2209 P6 × 12512/519/600:: انتخاب کالا ::
PG 2848 P4×160617/500:: انتخاب کالا ::
PG 2851 P6/2×1601026/300:: انتخاب کالا ::
PG 2852 P7/7×16012/532/300:: انتخاب کالا ::
PG 2854 P11/8×1602048/000:: انتخاب کالا ::
PG 3447 P4/9×200626/900:: انتخاب کالا ::
PG 3449 P7/7×2001040/700:: انتخاب کالا ::
PG 4006 P8/6 × 2251051/200:: انتخاب کالا ::
PG 4007 P10/8×22512/563/900:: انتخاب کالا ::
PG 4277 P6/2 × 250642/500:: انتخاب کالا ::
PG 4279 P9/6 × 2501063/500:: انتخاب کالا ::
PG 4281 P14/8×2501696/000:: انتخاب کالا ::
PG 5162 P7/7× 315666/500:: انتخاب کالا ::
PG 5163 P9/7 × 315881/500:: انتخاب کالا ::
PG 5158 P12/1 × 31510101/000:: انتخاب کالا ::
PG 5159 P15 × 31512/5124/000:: انتخاب کالا ::
PG 5160 P18/7 × 31516153/000:: انتخاب کالا ::
PG 5161 P23/2 × 31520186/000:: انتخاب کالا ::
PG 5758 P8/7×355684/000:: انتخاب کالا ::
PG 5760 P13/6×35510128/000:: انتخاب کالا ::
PG 5762 P21/1×35516194/000:: انتخاب کالا ::
PG 6157 P9/8×4006106/500:: انتخاب کالا ::
PG 6159 P12/3×4008131/500:: انتخاب کالا ::
PG 6160 P15/3×40010162/000:: انتخاب کالا ::
PG 6161 P19/1×40012/5200/000:: انتخاب کالا ::
PG 6162 P23/7×40016245/000:: انتخاب کالا ::
PG 6163 P29/4×40020299/000:: انتخاب کالا ::
PG 6759 P11×4506133/500:: انتخاب کالا ::
PG 6755 P13/8×4508165/500:: انتخاب کالا ::
PG 6756 P17/2×45010204/500:: انتخاب کالا ::
PG 6757 P21/5×45012/5253/000:: انتخاب کالا ::
PG 6761 P13/8×45016310/000:: انتخاب کالا ::
PG 7357 P12/3×5006165/000:: انتخاب کالا ::
PG 7361 P15/3×5008204/000:: انتخاب کالا ::
PG 7359 P19/1×50010252/000:: انتخاب کالا ::
PG 7362 P23/9×50012/5312/000:: انتخاب کالا ::
PG 7360 P29/7×50016383/000:: انتخاب کالا ::
PG 7363 P36/8×50020467/000:: انتخاب کالا ::
PG 8555 P13/7×5606205/500:: انتخاب کالا ::
PG 8556 P17/2×5608256/000:: انتخاب کالا ::
PG 8557 P21/4×56010316/000:: انتخاب کالا ::
PG 8558 P26/7×56012/5390/000:: انتخاب کالا ::
PG 7957 P15/4×6306260/000:: انتخاب کالا ::
PG 7959 P19/3×6308223/000:: انتخاب کالا ::
PG 7960 P24/1×63010400/000:: انتخاب کالا ::
PG 7961 P30×63012/5493/000:: انتخاب کالا ::

فاضلابی،طوسی،بدون کوپله،براساس استاندارد ۱-INSO 9118 ایران و ۱-EN1401 اروپا،شاخه ۶ متری

كد كالاضخامت × قطر (میلیمتر)سفتی حلقویکد موارد مصرفتعداد شاخه
PG 1666 P3/2×110SN 4,8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 2206 P3/2×125SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 2207 P3/7×125SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 2846 P3/2×160SN 2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 2847 P4 × 160SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 2849 P4/7×160SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 3445 P4 × 200SN 2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 3446 P4/9×200SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 3448 P5/9×200SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 4275 P4/9×250SN 2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 4276 P6/2×250SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 4278 P7/3×250SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 5155 P6/2×315SN 2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 5156 P7/7×315SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 5157 P9/2×315SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 5756 P8/7×355SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 6156 P9/8×400SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 6158 P11/7×400SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 6758 P11 × 450SN 2UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 7355 P9/8×500SN 2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 7356 P12/3×500SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 7358 P14/6×500SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 7955 P12/3×630SN 2U زير خاك . خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 7956 P15/4×630SN 4UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::
PG 7958 P18/4×630SN 8UD زير خاك . درمحدوده يا خارج ساختمان:: انتخاب کالا ::

لوله رزوه ای

رزوه دار،بدون شیار،آبی،براساس استانداردDIN4925آلمان

كد كالاسايز اسمي(میلیمتر)قطر خارجي(میلیمتر)ضخامت(میلیمتر)طول(متر)نوع رزوهتعداد شاخه
PG 10055 P808841ویت ورس:: انتخاب کالا ::
PG 10056 P808842ویت ورس:: انتخاب کالا ::
PG 10057 P808843ویت ورس:: انتخاب کالا ::
PG 10058 P808844ویت ورس:: انتخاب کالا ::
PG 10109 P10011351ویت ورس:: انتخاب کالا ::
PG 10110 P10011352ویت ورس:: انتخاب کالا ::
PG 10111 P10011353ویت ورس:: انتخاب کالا ::
PG 10112 P10011354ویت ورس:: انتخاب کالا ::
PG 10121 P10011351ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10122 P10011352ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10123 P10011353ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10124 P10011354ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10187 P10011371ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10188 P10011372ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10189 P10011373ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10190 P10011374ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10253 P1251406/51ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10254 P1251406/52ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10255 P1251406/53ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10256 P1251406/54ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10319 P12514081ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10320 P12514082ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10321 P12514083ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10322 P12514084ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10385 P1501657/51ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10386 P1501657/52ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10387 P1501657/53ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10388 P1501657/54ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10451 P1501659/51ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10452 P1501659/52ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10453 P1501659/53ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10454 P1501659/54ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10517 P200225101ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10518 P200225102ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10519 P200225103ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10520 P200225104ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10583 P200225131ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10584 P200225132ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10585 P200225133ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10586 P200225134ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10649 P25028012.51ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10650 P25028012.52ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10651 P25028012.53ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10652 P25028012.54ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10715 P250280161ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10716 P250280162ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10717 P250280163ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10718 P250280164ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10781 P30033014.51ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10782 P30033014.52ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10783 P30033014.53ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10784 P30033014.54ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 11243 P300330191ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 11244 P300330192ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 11245 P300330193ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 11246 P300330194ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10847 P35040017.51ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10848 P35040017.52ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10849 P35040017.53ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10850 P35040017.54ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10913 P35040021.51ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10914 P35040021.52ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10915 P35040021.53ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10916 P35040021.54ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10979 P40045019.51ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10980 P40045019.52ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10981 P40045019.53ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10982 P40045019.54ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 11045 P40045023.51ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 11046 P40045023.52ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 11047 P40045023.53ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 11048 P40045023.54ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::

رزوه دار،شیاردار،آبی،براساس استاندارد DIN 4925 آلمان

كد كالاسايز اسمي(میلیمتر)قطر خارجي(میلیمتر)ضخامت(میلیمتر)پهنای شیار(میلیمتر)فاصله شیار(میلیمتر)طول(متر)نوع رزوهتعداد شاخه
PG 10061 P808841/5+0/29/51ویت ورس:: انتخاب کالا ::
PG 10062 P808841/5+0/29/52ویت ورس:: انتخاب کالا ::
PG 10115 P10011351/5+0/29/51ویت ورس:: انتخاب کالا ::
PG 10116 P10011351/5+0/29/52ویت ورس:: انتخاب کالا ::
PG 10127P10011351/5+0/29/51ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10128 P10011351/5+0/29/52ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10129 P10011351/5+0/29/53ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10130 P10011351/5+0/29/54ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10193 P10011371/5+0/29/51ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10194 P10011371/5+0/29/52ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10195 P10011371/5+0/29/53ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10196 P10011371/5+0/29/54ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10259 P1251406/51/5+0/29/51ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10260 P1251406/51/5+0/29/52ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10261 P1251406/51/5+0/29/53ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10262 P1251406/51/5+0/29/54ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10325 P12514083+0/3111ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10326 P12514083+0/3112ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10327 P12514083+0/3113ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10328 P12514083+0/3114ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10391 P1501657/51/5+0/29/51ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10392 P1501657/51/5+0/29/52ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10393 P1501657/51/5+0/29/53ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10394 P1501657/51/5+0/29/54ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10457 P1501659/53+0/3111ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10458 P1501659/53+0/3112ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10459 P1501659/53+0/3113ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10460 P1501659/53+0/3114ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10523 P200225101/5+0/29/51ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10524 P200225101/5+0/29/52ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10525 P200225101/5+0/29/53ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10526 P200225101/5+0/29/54ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10589 P200225133+0/3111ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10590 P200225133+0/3112ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10591 P200225133+0/3113ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10592 P200225133+0/3114ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10655 P25028012/51/5+0/29/51ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10656 P25028012/51/5+0/29/52ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10657 P25028012/51/5+0/29/53ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10658 P25028012/51/5+0/29/54ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10721 P250280161/5+0/29/51ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10722 P250280161/5+0/29/52ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10723 P250280161/5+0/29/53ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10724P250280161/5+0/29/54ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10787 P30033014/51/5+0/29/51ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10788 P30033014/51/5+0/29/52ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10789 P30033014/51/5+0/29/53ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10790 P30033014/51/5+0/29/54ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10853 P35040017/53+0/3111ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10854 P35040017/53+0/3112ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10855 P35040017/53+0/3113ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10856 P35040017/53+0/3114ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10919 P35040021/53+0/3111ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10920 P35040021/53+0/3112ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10921 P35040021/53+0/3113ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10922 P35040021/53+0/3114ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10985 P40045019/53+0/3111ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10986 P40045019/53+0/3112ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10987 P40045019/53+0/3113ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 10988 P40045019/53+0/3114ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 11051 P40045023/53+0/3111ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 11052 P40045023/53+0/3112ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 11053 P40045023/53+0/3113ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::
PG 11054 P40045023/53+0/3114ذوزنقه ای:: انتخاب کالا ::

لوله برقی

لوله برقی ،سفید،یکسرکوپله،براساس استاندارد ISIRI11215-21،شاخه ۶ متری

کد محصولضخامت × قطر(میلیمتر)تعداد شاخه
PG 0034 P1/5 × 20:: انتخاب کالا ::
PG 0049 P1/5 × 25:: انتخاب کالا ::
PG 0064 P1/8 × 32:: انتخاب کالا ::

لوله خم

لوله خم تحت فشار،چسبی ، طوسی سیر، یکسر کوپله ،بر اساس استاندارد ISO 1452-3 اروپا

کد محصولضخامت × قطر (میلیمتر)زاویه(درجه)حداقل شعاع خم(میلیمتر)فشار(بار)تعداد شاخه
PG 11152 P3/6 *7545262.510:: انتخاب کالا ::
PG 11157 P3/6 *7590262.510:: انتخاب کالا ::
PG 11162 P3/6 *759079610:: انتخاب کالا ::
PG 11172 P4/3*904531510:: انتخاب کالا ::
PG 11177 P4/3*909031510:: انتخاب کالا ::
PG 11182 P4/3*909063010:: انتخاب کالا ::
PG 11192 P5/3*1104538512.5:: انتخاب کالا ::
PG 11197 P5/3*1109038512.5:: انتخاب کالا ::
PG 11202 P5/3*1109077612.5:: انتخاب کالا ::
PG 11212 P4/8*12522437.510:: انتخاب کالا ::
PG 11217 P4/8*12545437.510:: انتخاب کالا ::
PG 11222 P4/8*12590437.510:: انتخاب کالا ::
PG 11227 P4/8*1259077010:: انتخاب کالا ::
PG 11257 P6/2*1602256010:: انتخاب کالا ::
PG 11262 P6/2*1604572010:: انتخاب کالا ::
PG 11267 P6/2*1609056010:: انتخاب کالا ::

لوله خم تحت فشار،چسبی ، طوسی سیر، دو سر کوپله ،بر اساس استاندارد ISO 1452-3 اروپا

کد محصولضخامت × قطر (میلیمتر)زاویه(درجه)حداقل شعاع خم(میلیمتر)فشار(بار)تعداد شاخه
PG 11153 P3/6*7545262.510:: انتخاب کالا ::
PG 11158 P3/6*7590262.510:: انتخاب کالا ::
PG 11163 P3/6*759079610:: انتخاب کالا ::
PG 11173 P4/3*904531510:: انتخاب کالا ::
PG 11178 P4/3*909031510:: انتخاب کالا ::
PG 11183 P4/3*909063010:: انتخاب کالا ::
PG 11193 P5/3*1104538512.5:: انتخاب کالا ::
PG 11198 P5/3*1109038512.5:: انتخاب کالا ::
PG 11203 P5/3*1109077612.5:: انتخاب کالا ::
PG 11213 P4/8*12522437.510:: انتخاب کالا ::
PG 11218 P4/8*12545437.510:: انتخاب کالا ::
PG 11223 P4/8*12590437.510:: انتخاب کالا ::
PG 11228 P4/8*1259077010:: انتخاب کالا ::
PG 11258 P6/2*160222210:: انتخاب کالا ::
PG 11263 P6/2*160454510:: انتخاب کالا ::
PG 11268 P6/2*160909010:: انتخاب کالا ::

لوله خم تحت فشار،پوش فیت ، طوسی سیر، یکسر کوپله ،بر اساس استاندارد ISO 1452-3 اروپا

کد محصولضخامت × قطر (میلیمتر)زاویه(درجه)حداقل شعاع خم(میلیمتر)فشار(بار)تعداد شاخه
PG 11154 P3/6*7545262.510:: انتخاب کالا ::
PG 11159 P3/6*7590262.510:: انتخاب کالا ::
PG 11164 P3/6*759079610:: انتخاب کالا ::
PG 11174 P4/3*904531510:: انتخاب کالا ::
PG 11179 P4/3*909031510:: انتخاب کالا ::
PG 11184 P4/3*909063010:: انتخاب کالا ::
PG 11194 P5/3*1104538512.5:: انتخاب کالا ::
PG 11199 P5/3*1109038512.5:: انتخاب کالا ::
PG 111204 P5/3*1109077612.5:: انتخاب کالا ::
PG 11214 P4/8*12522437.510:: انتخاب کالا ::
PG 11219 P4/8*12545437.510:: انتخاب کالا ::
PG 11224 P4/8*12590437.510:: انتخاب کالا ::
PG 11229 P4/8*1259077010:: انتخاب کالا ::
PG 11259 P6/2*1602256010:: انتخاب کالا ::
PG 11264 P6/2*1604572010:: انتخاب کالا ::
PG 11269 P6/2*1609056010:: انتخاب کالا ::

لوله خم تحت فشار،پوش فیت، طوسی سیر، دو سر کوپله ،بر اساس استاندارد ISO 1452-3 اروپا

کد محصولضخامت × قطر (میلیمتر)زاویه(درجه)حداقل شعاع خم(میلیمتر)فشار(بار)تعداد شاخه
PG 11155 P3/6*7545262.510:: انتخاب کالا ::
PG 11160 P3/6*7590262.510:: انتخاب کالا ::
PG 11165 P3/6*759079610:: انتخاب کالا ::
PG 11175 P4/3*904531510:: انتخاب کالا ::
PG 11180 P4/3*909031510:: انتخاب کالا ::
PG 11185 P4/3*909063010:: انتخاب کالا ::
PG 11195 P5/3*1104538512.5:: انتخاب کالا ::
PG 11200 P5/3*1109038512.5:: انتخاب کالا ::
PG 11205 P5/3*1109077612.5:: انتخاب کالا ::
PG 11215 P4/8*12522437.510:: انتخاب کالا ::
PG 11220 P4/8*12545437.510:: انتخاب کالا ::
PG 11225 P4/8*12590437.510:: انتخاب کالا ::
PG 11230 P4/8*1259077010:: انتخاب کالا ::
PG 11260 P6/2*1602256010:: انتخاب کالا ::
PG 11265 P6/2*1604572010:: انتخاب کالا ::
PG 11270 P6/2*1609056010:: انتخاب کالا ::

اتصالات

فاضلابی ، چسبی ، بر اساس استاندارد ISIRI 9119 ایران و EN 1329 اروپا

سه راهی ۴۵ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1126 F3/211016BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1127 F3/212512BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1101 F340100Bسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1102 F35084Bsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1103 F3/26345Bsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1104 F3/27560BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1105 F3/29030BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1106 F3/211020BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1107 F3/212512BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1108 F41606BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

چهار راه ۴۵ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentتعداد کوپلهتعداد کارتن
PG 3341 F3/211010BDسادهسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::

چهارراه خم ۸۷/۵ درجه چسبی

کدمحصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3371 F3/211010BDsilentچهار سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3361 F3/211010BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی خم ۸۷/۵ درجه با انشعاب ۵۰ میلیمتر چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1703 F3/29027BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1701 F3/29027BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی خم ۸۷/۵ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1201 F3/24090Bسادهسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1202 F3/25050Bسادهسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1403 F3/26385Bsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1405 F3/29036BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1406 F3/211020BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1181 F3/240120BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1182 F3/25075BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1183 F3/263100BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1185 F3/29042BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1186 F3/211020BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی ۸۷/۵ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1166 F3/211020BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1167 F3/212515BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1143 F3/26363Bsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1146 F3/211024BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1147 F3/212516BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی ۹۰ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1225 F3/29042BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1228 F41608BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1229 F4/92004BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سه راه تبدیل ۴۵ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 2122 F3/2110-6326BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2127 F3/2110-7520BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2128 F3/2125-9014BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2124 F3/2125-11014BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2101 F3/290-6345BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2102 F3/2110-6330BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2107 F3/2110-7524BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2103 F3/2110-9022BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2108 F3/2125-9018BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2104 F3/2125-11016BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2105 F4160-1108BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2106 F4160-1258BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهساده/ silentتعداد کارتن
PG 2202 F3/2110-6336BDسه سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 2203 F3/2110-7530BDسه سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 2204 F3/2110-9025BDسه سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 2205 F3/2125-6320BDسه سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 2206 F3/2125-7518BDسه سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 2207 F3/2125-9017BDسه سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 2208 F3/2125-11017BDسه سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 2182 F3/2110-6330BDدو سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 2183 F3/2110-7526BDدو سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 2184 F3/2110-9023BDدو سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 2185 F3/2125-6320BDدو سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 2186 F3/2125-7515BDدو سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 2187 F3/2125-9015BDدو سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 2188 F3/2125-11014BDدو سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::

سه راهی تبدیل ۹۰ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 2141 F3/290-6360BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2143 F3/2110-9033BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2144 F4160-11010BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2145 F4160-12510BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2146 F4/9200-1604BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

زانو ۱۵ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهساده/silentتعداد کارتن
PG 0702 F3/211045BDدوسر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0701 F3/211060BDیک سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::

زانو ۳۰ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهساده/silentتعداد کارتن
PG 0717 F3/211045BDدوسرکوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0716 F3/211060BDیک سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::

زانو ۴۵ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهساده/silentتعداد کارتن
PG 0123 F3/263150Bدو سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0126 F3/211038BDدو سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0121 F3/240100Bیک سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0122 F3/25065Bیک سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0103 F3/263115Bیک سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0104 F3/27590Bیک سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0105 F3/29092BDیک سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0106 F3/211045BDیک سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0107 F3/212536BDیک سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0128 F416018BDیک سر کوپلهساده:: انتخاب کالا ::
PG 0129 F4/92008BDیک سر کوپلهساده:: انتخاب کالا ::

زانو خم ۸۷/۵ درجه دریچه دار چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد درکارتنکد موارد مصرفکوپلهساده/silentتعداد کارتن
PG 0737 F3/211024BDدوسر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0747 F41608BDدوسر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0736 F3/211024BDیک سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0746 F41609BDیک سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::

زانو ۸۷/۵ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهساده/silentتعداد کارتن
PG 0166 F3/211032BDدوسرکوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0141 F34070Bیک سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0142 F350168Bیک سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0143 F36385Bیک سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0144 F37550BDیک سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0145 F3/29060BDیک سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0146 F3/211036BDیک سر کوپلهsilent:: انتخاب کالا ::

زانو خم ۸۷/۵ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهساده/ silentتعداد کارتن
PG 0203 F3/263120Bدوسرکوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0205 F3/29050BDدوسرکوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0206 F3/211025BDدوسرکوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0208 F41608BDدوسرکوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0183 F3/26372Bیک سرکوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0185 F3/29050BDیک سرکوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0186 F3/211031BDیک سرکوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0187 F3/212520BDیک سرکوپلهsilent:: انتخاب کالا ::
PG 0188 F41609BDیک سرکوپلهsilent:: انتخاب کالا ::

زانو ۹۰ درجه چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهساده/silentنعداد کارتن
PG 0222 F3/250140Bیک سر کوپلهساده:: انتخاب کالا ::
PG 0227 F3/212530BDیک سر کوپلهساده:: انتخاب کالا ::
PG 0228 F416014BDیک سر کوپلهساده:: انتخاب کالا ::
PG 0229 F4/92008BDیک سر کوپلهساده:: انتخاب کالا ::

تبدیل غیر هم مرکز چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 3118 F3/275-50280Bیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3110 F3/290-63168BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3119 F3/2110-50116BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3111 F3/2110-63100BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3112 F3/2110-9080BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3113 F3/2125-9084BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3114 F3/2125-11084BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3115 F4160-11036BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3116 F4160-12536BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3117 F4/9200-16018BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

تبدیل هم مرکز(تو در تو )

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3004 F3/263-3260B:: انتخاب کالا ::
PG 3005 F3/263-4060B:: انتخاب کالا ::
PG 3006 F3/263-5060B:: انتخاب کالا ::
PG 3007 F3/290-5096BD:: انتخاب کالا ::
PG 3008 F3/290-6396BD:: انتخاب کالا ::
PG 3015 F3/2110-50105BD:: انتخاب کالا ::
PG 3009 F3/2110-63126BD:: انتخاب کالا ::
PG 3010 F3/2110-75126BD:: انتخاب کالا ::
PG 3013 F4160-11042BD:: انتخاب کالا ::
PG 3014 F4160-12542BD:: انتخاب کالا ::

سیفون ساده چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3164 F3/2125-11020BD:: انتخاب کالا ::

سیفون پایه دار چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3161 F3/263120B:: انتخاب کالا ::
PG 3152 F3/29030BD:: انتخاب کالا ::
PG 3153 F3/2110-11017BD:: انتخاب کالا ::
PG 3154 F3/2125-11016BD:: انتخاب کالا ::

سیفون دوبل چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3171 F3/211013BD:: انتخاب کالا ::

سیفون دوبل دریچه دار چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3176 F3/211013BD:: انتخاب کالا ::

کوپلینگ تخت (تعمیری) چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentتعداد کارتن
PG 3481 F3/25060Bساده:: انتخاب کالا ::
PG 3482 F3/263125Bsilent:: انتخاب کالا ::
PG 3483 F3/275168BDساده:: انتخاب کالا ::
PG 3484 F3/290115BDساده:: انتخاب کالا ::
PG 3485 F3/211060BDsilent:: انتخاب کالا ::
PG 3486 F3/212548BDساده:: انتخاب کالا ::
PG 3487 F416024BDساده:: انتخاب کالا ::
PG 3488 F4/920012BDساده:: انتخاب کالا ::

کوپلینگ ترمزدار چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentتعداد کارتن
PG 3461 F3/25060Bساده:: انتخاب کالا ::
PG 3462 F3/263120Bsilent:: انتخاب کالا ::
PG 3463 F3/275168BDساده:: انتخاب کالا ::
PG 3464 F3/290100BDsilent:: انتخاب کالا ::
PG 3465 F3/211075BDsilent:: انتخاب کالا ::
PG 3466 F3/212548BDsilent:: انتخاب کالا ::
PG 3467 F416024BDساده:: انتخاب کالا ::
PG 3468 F4/920012BDساده:: انتخاب کالا ::
PG 3469 F6/22504BDsilent:: انتخاب کالا ::

رابط دریچه بازدید و مسدود کننده

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3681 F3/26345B:: انتخاب کالا ::
PG 3682 F3/29060BD:: انتخاب کالا ::
PG 3683 F3/211070BD:: انتخاب کالا ::
PG 3684 F3/212560BD:: انتخاب کالا ::
PG 3685 F416026BD:: انتخاب کالا ::
PG 3686 F4/920016BD:: انتخاب کالا ::

سه راهی و رابط دریچه بازدید کامل چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3601 F3/26372Bsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3602 F3/29036BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3604 F3/212513BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3605 F41606BDسادهیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3606 F4/92004BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

منهول کامل

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 4147 F6/2-250-110-1103BDچهار سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 4144 F6/2-250-125-1103BDسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::

کفشور کامل

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3993 F3/2110-9018BD:: انتخاب کالا ::

پنجره کف شور

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 4023 F3/2110504B:: انتخاب کالا ::

هواکش

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3902 F3/29075BD:: انتخاب کالا ::

پنجره کلاهک

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3933 F3/2110130BD:: انتخاب کالا ::

کیت سیفون فاضلاب شهری چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفمدلتعداد کارتن
PG 3261 F3/21102BDمدل Y:: انتخاب کالا ::
PG 3262 F3/21252BDمدل Y:: انتخاب کالا ::
PG 3263 F41602BDمدل Y:: انتخاب کالا ::
PG 3311 F3/21106BDمدل P:: انتخاب کالا ::
PG 3316 F3/21104BDمدل V:: انتخاب کالا ::

دریچه بازدید چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفمدلتعداد کارتن
PG 4591 F3/211012BDچهارگوش:: انتخاب کالا ::
PG 4592 F3/212512BDچهارگوش:: انتخاب کالا ::
PG 4593 F41608BDگرد:: انتخاب کالا ::

درپوش مسدود کننده کوپله

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3761 F3/250112B:: انتخاب کالا ::
PG 3756 F3/26360B:: انتخاب کالا ::
PG 3762 F3/27545BD:: انتخاب کالا ::
PG 3757 F3/29096BD:: انتخاب کالا ::
PG 3758 F3/211075BD:: انتخاب کالا ::
PG 3759 F3/212584BD:: انتخاب کالا ::
PG 3760 F416036BD:: انتخاب کالا ::

سه راهی دریچه بازدید کامل چسبی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3603 F3/211026BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

ورودی اتوماتیک هوا

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 5001 F3/25012B:: انتخاب کالا ::
PG 5002 F3/26312B:: انتخاب کالا ::

فاضلابی ، چسبی ، بر اساس استاندارد ISIRI 9118 ایران و EN 1401 اروپا

شیر یکطرفه قفل دار چسبی نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 4231 F3/21108BD:: انتخاب کالا ::
PG 4232 F3/21258BD:: انتخاب کالا ::
PG 4233 F41606BD:: انتخاب کالا ::

شیر یکطرفه بدون قفل چسبی نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 4261 F3/21108BD:: انتخاب کالا ::
PG 4262 F3/21258BD:: انتخاب کالا ::
PG 4263 F41606BD:: انتخاب کالا ::

گالی کامل

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 5091 F4160-1101BD:: انتخاب کالا ::

انشعابگیر فاضلاب شهری چسبی نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 4651 F3/2110-20018BD:: انتخاب کالا ::
PG 4655 F4160-25018BD:: انتخاب کالا ::

فاضلابی ، پوش فیت ، بر اساس استاندارد ISIRI 9119 ايران و EN1329 اروپا

چهار راه ۴۵ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentتعداد کوپلهتعداد کارتن
PG 3381 F3/211010BDسادهسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::

چهار راه خم ۸۷/۵ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3411 F3/211010BDsilentچهارسرکوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3401 F3/211010BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی خم ۸۷/۵ درجه با انشعاب ۵۰ میلیمتر پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1713 F3/29025BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1711 F3/29025BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی خم ۸۷/۵ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1401 F3/240120Bسادهسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1402 F3/25072Bسادهسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1403 F3/26330Bsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1386 F3/27560BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1405 F3/29030BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1406 F3/211016BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1381 F3/240110BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1382 F3/25065BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1383 F3/26370BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1384 F3/27525BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1385 F3/29033BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1386 F3/211018BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی ۸۷/۵ درجه پوش فیت طوسی

كد محصولضخامتقطرتعداد در كارتنكد موارد مصرفساده/silentكوپلهتعداد كارتن
PG 1344 F3/27530BDsilentدو سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1366 F3/211015BDsilentسه سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1367 F3/212512BDsilentسه سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1343 F3/26390Bsilentدو سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1346 F3/211018BDsilentدو سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1347 F3/212514BDsilentدو سر كوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی ۹۰درجه پوش فیت طوسی

كد محصولضخامنتقطرتعداد در كارتنكد موارد مصرفساده/silentكوپلهتعداد كارتن
PG 1425 F3/29042BDسادهدو سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1428 F41606BDسادهدو سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1429 F4/92003BDsilentدو سر كوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی ۴۵ درجه پوش فیت طوسی

كد محصولضخامتقطرتعداد در كارتنكد موارد مصرفساده/silentكوپلهتعداد كارتن
PG 1324 F3/27540BDsilentسه سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1326 F3/211015BDsilentسه سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1327 F3/212512BDsilentسه سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1301 F3/240108Bسادهدوسر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1302 F3/25096Bسادهدوسر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1303 F3/26365Bsilentدوسر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1304 F3/27525BDsilentدوسر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1305 F3/29025BDsilentدوسر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1306 F3/211015BDsilentدوسر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1307 F3/212515BDsilentدوسر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1308 F41605BDسادهدوسر كوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی تبدیل ۴۵ درجه پوش فیت طوسی

كد محصولضخامتقطرتعداد در كارتنكد موارد مصرفساده/silentكوپلهتعداد كارتن
PG 2242 F3/2110-6326BDsilentسه سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2247 F3/2110-7520BDsilentسه سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2248 F3/2125-9014BDsilentسه سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2244 F3/2125-11012BDsilentسه سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2221 F3/290-6340BDsilentدو سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2222 F3/2110-6325BDsilentدو سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2227 F3/2110-7524BDsilentدو سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2223 F3/2110-9017BDsilentدو سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2228 F3/2125-9018BDsilentدو سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2224 F3/2125-11014BDsilentدو سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2225 F4160-1107BDسادهدو سر كوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2226 F4160-1256BDسادهدو سر كوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 2322 F3/2110-6330BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2323 F3/2110-7525BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2324 F3/2110-9023BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2325 F3/2125-6320BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2326 F3/2125-7515BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2327 F3/2125-9015BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2328 F3/2125-11014BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2302 F3/2110-6328BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2303 F3/2110-7528BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2304 F3/2110-9025BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2305 F3/2125-6323BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2306 F3/2125-7518BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2307 F3/2125-9018BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2308 F3/2125-11016BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی تبدیل ۹۰ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 2261 F3/290-6348BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2262 F3/2110-6320BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2263 F3/2110-9021BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2264 F4160-1108BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2265 F4160-1258BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2266 F4/9200-1604BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

زانو ۱۵ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0707 F3/211035BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0706 F3/211045BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

زانو ۳۰ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0722 F3/211035BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0721 F3/211045BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

زانو ۴۵ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0323 F3/263110Bsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0326 F3/211030BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0301 F3/24090Bسادهیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0302 F3/250196Bسادهیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0303 F3/263150BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0305 F3/29060BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0306 F3/211038BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0307 F3/212525BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0308 F416012BDسادهیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0309 F4/92006BDسادهیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

زانو خم ۸۷/۵ درجه دریچه دار پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0737 F3/211023BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0752 F416014BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0736 F3/211026BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0751 F416018BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

زانو ۸۷/۵ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0366 F3/211025BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0341 F3/24064Bسادهیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0343 F3/263140Bsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0345 F3/29054BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0346 F3/211030BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

زانو خم ۸۷/۵ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0403 F3/263100Bsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0405 F3/29040BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0406 F3/211025BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0408 F416016BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0383 F3/263120Bsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0385 F3/29045BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0386 F3/211025BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0387 F3/212518BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0388 F416014BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

زانو ۹۰ درجه پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0426 F3/212524BDسادهیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0427 F416012BDسادهیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0428 F4/92005BDسادهیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

تبدیل غیر هم مرکز پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 3132 F3/275-5030BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3132 F3/290-63168BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3132 F3/2110-5040BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3132 F3/2110-6390BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3132 F3/2110-9065BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3132 F3/2125-9070BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3132 F4125-11050BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3132 F4160-11032BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3132 F4/9200-16018BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

تبدیل هم مرکز(تو در تو )

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3004 F3/263-3260B:: انتخاب کالا ::
PG 3005 F3/263-4060B:: انتخاب کالا ::
PG 3006 F3/263-5060B:: انتخاب کالا ::
PG 3007 F3/290-5096BD:: انتخاب کالا ::
PG 3008 F3/290-6396BD:: انتخاب کالا ::
PG 3015 F3/2110-50105BD:: انتخاب کالا ::
PG 3009 F3/2110-63126BD:: انتخاب کالا ::
PG 3010 F3/2110-75126BD:: انتخاب کالا ::
PG 3013 F4160-11042BD:: انتخاب کالا ::
PG 3014 F4160-12542BD:: انتخاب کالا ::

سیفون ساده پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 3194 F3/2125-11016BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سیفون پایه دار پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3191 F3/263100B:: انتخاب کالا ::
PG 3182 F3/29030BD:: انتخاب کالا ::
PG 3183 F3/2110-11017BD:: انتخاب کالا ::
PG 3184 F3/2125-11015BD:: انتخاب کالا ::

سیفون دوبل پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 3201 F3/211013BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سیفون دوبل دریچه دار پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 3206 F3/211013BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

کوپلینگ تخت (تعمیری) پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3521 F3/25050Bسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3522 F3/263185Bسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3523 F3/275108BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3524 F3/29072BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3525 F3/211050BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3526 F3/212548BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3527 F416018BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3528 F4/92008BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

کوپلینگ ترمزدار پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3501 F3/25050Bسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3502 F3/263200Bsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3503 F3/275108BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3504 F3/29072BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3505 F3/211050BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3506 F3/212548BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3507 F416018BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3508 F4/92008BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3509 F6/22504BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی و رابط دریچه بازدید کامل پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3616 F3/26360Bsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3617 F3/29030BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3619 F3/212513BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3620 F41608BDسادهیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3621 F4/92004BDسادهیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

منهول کامل پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 4155 F6/2250-110-1104BDچهار سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 4152 F6/2250-125-1103BDسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::

کیت سیفون فاضلاب شهری پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفمدلتعداد کارتن
PG 3271 F3/21103BDمدلY:: انتخاب کالا ::
PG 3272 F3/21252BDمدلY:: انتخاب کالا ::
PG 3273 F41601BDمدلY:: انتخاب کالا ::
PG 3201 F3/21106BDمدلP:: انتخاب کالا ::
PG 3206 F3/21104BDمدلV:: انتخاب کالا ::

دریچه بازدید پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفمدلتعداد کارتن
PG 4597 F3/211012BDچهار گوش:: انتخاب کالا ::
PG 4598 F3/212510BDچهار گوش:: انتخاب کالا ::
PG 4599 F41604BDگرد:: انتخاب کالا ::

سه راهی دریچه بازدید کامل پوش فیت طوسی

کد محصولضخامتقطرتعدا در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3618 F3/211022BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

هواکش

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3902 F3/29075BD:: انتخاب کالا ::

پنجره کلاهک

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3933 F3/2110130BD:: انتخاب کالا ::

کفشور کامل

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3993 F3/2110-9018BD:: انتخاب کالا ::

پنجره کف شور

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 4023 F3/2110504B:: انتخاب کالا ::

درپوش مسدود کننده کوپله

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3761 F3/250112B:: انتخاب کالا ::
PG 3756 F3/26360B:: انتخاب کالا ::
PG 3762 F3/27545BD:: انتخاب کالا ::
PG 3757 F3/29096BD:: انتخاب کالا ::
PG 3758 F3/211075BD:: انتخاب کالا ::
PG 3759 F3/212584BD:: انتخاب کالا ::
PG 3760 F416036BD:: انتخاب کالا ::

رابط سیفون به کاسه توالت

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3242 F3/211015BD:: انتخاب کالا ::
PG 3243 F3/212512BD:: انتخاب کالا ::

فاضلابی ، پوش فیت ، براساس استاندارد ISIRI 9118 ایران و EN 1401 اروپا

چهار راه ۴۵ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده /silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3421 F3/211010BDسادهسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::

چهار راه خم ۸۷/۵ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3451 F3/211010BDsilentچهار سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3441 F3/211010BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی خم ۸۷/۵درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1606 F3/211016BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1586 F3/211018BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی ۹۰ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1628 F41606BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1629 F4/92003BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی ۸۷/۵ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده /silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1566 F3/211015BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1567 F3/212512BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1546 F3/211018BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1547 F3/212515BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی ۴۵ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 1526 F3/211015BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1527 F3/212512BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1506 F3/211015BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1507 F3/212512BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 1508 F41605BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی تبدیل ۹۰ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 2382 F3/2110-6320BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2383 F3/2110-9016BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2384 F4160-1108BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2385 F4160-1258BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2386 F4/9200-1604BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 2442 F3/2110-6322BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2443 F3/2110-7518BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2444 F3/2110-9016BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2445 F3/2125-6315BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2446 F3/2125-7512BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2447 F3/2125-9010BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2448 F3/2125-1108BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2422 F3/2110-6325BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2423 F3/2110-7521BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2424 F3/2110-9019BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2425 F3/2125-6318BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2426 F3/2125-7515BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2427 F3/2125-9013BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2428 F3/2125-11011BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی تبدیل ۴۵ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 2362 F3/2110-6340BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2367 F3/2110-7535BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2368 F3/2125-9020BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2364 F3/2125-11014BDsilentسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2342 F3/2110-6325BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2347 F3/2110-7521BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2343 F3/2110-9017BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2348 F3/2125-9015BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2344 F3/2125-11014BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2345 F4160-1107BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 2346 F4160-1256BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

زانو خم ۸۷/۵ درجه دریچه دار پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0742 F3/211020BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0757 F41606BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0741 F3/211026BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0756 F41608BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

زانو خم ۸۷/۵ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده / silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0606 F3/211025BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0608 F41608BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0586 F3/211025BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0587 F3/212518BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0588 F416010BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

زانو ۹۰ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0627 F3/212524BDسادهیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0628 F416012BDسادهیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0629 F4/92005BDسادهیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

زانو ۸۷/۵ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0566 F3/211030BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 064 F3/2110140BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

زانو ۴۵ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0526 F3/211035BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0506 F3/211038BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0507 F3/212536BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0508 F416012BDسادهیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0509 F4/92007BDسادهیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

زانو ۳۰ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده /silentکوپلهتعداد کارتن
PG 0727 F3/211045BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0726 F3/211040BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

زانو ۱۵ درجه پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصررفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 07112 F3/211035BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 0711 F3/211045BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

کوپلینگ ترمزدار پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3545 F3/211050BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3546 F3/212548BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3547 F416018BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3548 F4/92008BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3549 F6/22504BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

کوپلینگ تخت (تعمیری) پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3565 F3/211050BDsilentدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3566 F3/212548BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3567 F416018BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3568 F4/92008BDسادهدو سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی دریچه بازدید کامل پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکدموارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3633 F3/211026BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سه راهی و رابط دریچه بازدید کامل پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفساده/ silentکوپلهتعداد کارتن
PG 3634 F3/212513BDsilentیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3635 F41608BDسادهیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3636 F42004BDسادهیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سیفون ساده پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 3224 F3/2125-11016BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سیفون پایه دار پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکدموارد مصرفتعداد کارتن
PG 3213 F3/2110-11017BD:: انتخاب کالا ::
PG 3214 F3/2125-11015BD:: انتخاب کالا ::

سیفون دوبل پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 3231 F3211013BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

سیفون دوبل دریچه دار پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 3236 F3/211013BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

دریچه بازدید پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفمدلتعداد کارتن
PG 4604 F3/211012BDچهارگوش:: انتخاب کالا ::
PG 4605 F3/212512BDچهارگوش:: انتخاب کالا ::
PG 4603 F41606BDگرد:: انتخاب کالا ::

کیت سیفون فاضلاب شهری پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفمدلتعداد کارتن
PG 3281 F3/21102BDمدل Y:: انتخاب کالا ::
PG 3282 F3/21252BDمدل Y:: انتخاب کالا ::
PG 3283 F41601BDمدل Y:: انتخاب کالا ::
PG 3231 F3/21106BDمدل P:: انتخاب کالا ::
PG 3236 F3/21104BDمدل V:: انتخاب کالا ::

منهول کامل پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 4163 F3/2250-110-1104BDچهار سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 4160 F3/2250-125-1104BDسه سر کوپله:: انتخاب کالا ::

تبدیل غیر هم مرکزپوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفکوپلهتعداد کارتن
PG 3139 F3/2110-5040Bیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3147 F3/2110-6390Bیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3140 F3/2110-9065BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3141 F3/2125-90120BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3142 F3/2125-11050BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3143 F4160-11032BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::
PG 3145 F4/9200-16018BDیک سر کوپله:: انتخاب کالا ::

تبدیل هم مرکز (تو در تو) نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3065 F3/2110-63126B:: انتخاب کالا ::
PG 3066 F3/2110-75126B:: انتخاب کالا ::
PG 3070 F4160-12542BD:: انتخاب کالا ::

رابط دریچه بازدید و مسدود کننده نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3703 F3/211070BD:: انتخاب کالا ::
PG 3704 F3/212560BD:: انتخاب کالا ::
PG 3705 F416026BD:: انتخاب کالا ::
PG 3706 F4/920016BD:: انتخاب کالا ::
PG 3707 F6/22505BD:: انتخاب کالا ::

درپوش مسدود کننده کوپله نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3788 F3/2110126BD:: انتخاب کالا ::
PG 3789 F3/212584BD:: انتخاب کالا ::
PG 3790 F416048BD:: انتخاب کالا ::

کف شور کامل نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 4013 F3/211044BD:: انتخاب کالا ::

کلاهک کامل نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 3923 F3/211042BD:: انتخاب کالا ::

شیر یکطرفه قفل دار پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 4251 F3/21108BD:: انتخاب کالا ::
PG 4252 F3/21258BD:: انتخاب کالا ::
PG 4253 F41608BD:: انتخاب کالا ::

شیر یکطرفه بدون قفل پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 4281 F3/21108BD:: انتخاب کالا ::
PG 4282 F3/21258BD:: انتخاب کالا ::
PG 4283 F41606BD:: انتخاب کالا ::

انشعابگیر فاضلاب شهری پوش فیت نارنجی

کد محصولضخامتقطرتعداد در کارتنکد موارد مصرفتعداد کارتن
PG 4671 F3/2110-20018BD:: انتخاب کالا ::
PG 4675 F3/2160-25018BD:: انتخاب کالا ::

تحت فشار ، چسبی ، بر اساس استاندارد ISO 1452 - 3

زانو ۹۰ درجه تحت فشار ساده طوسی سیر

کد محصولقطر(میلیمتر)تعداد در کارتنکوپلهفشار(بار)تعداد کارتن
PG 0761 F20450دو سر کوپله16:: انتخاب کالا ::
PG 0762 F25250دو سر کوپله16:: انتخاب کالا ::
PG 0763 F32120دو سر کوپله16:: انتخاب کالا ::

سه راهی ۹۰ درجه تحت فشار ساده طوسی سیر

کد محصولقطرتعداد در کارتنکوپلهفشار(بار)تعداد کارتن
PG 1741 F20300سه سر کوپله16:: انتخاب کالا ::
PG 1742 F25250سه سر کوپله16:: انتخاب کالا ::
PG 1743 F32100سه سر کوپله16:: انتخاب کالا ::

سه راهی ۴۵ درجه تحت فشارساده طوسی سیر

کد محصولقطر(میلیمتر)تعداد در کارتنکوپلهتعداد کارتن
PG 1731 F3280سه سر کوپله:: انتخاب کالا ::

زانو ۹۰ درجه تحت فشار یک سر دنده طوسی سیر

کد محصولقطر(میلیمتر)تعداد در کارتنفشار(بار)تعداد کارتن
PG 0771 F2030016:: انتخاب کالا ::
PG 0772 F2520016:: انتخاب کالا ::
PG 0773 F3212016:: انتخاب کالا ::
PG 0774 F407016:: انتخاب کالا ::
PG 0775 F503016:: انتخاب کالا ::
PG 0776 F631816:: انتخاب کالا ::

بوشن یک سر دنده تحت فشار طوسی سیر

کد محصولقطرتعداد در کارتنفشار(بار)تعداد کارتن
PG 3581 F2040016:: انتخاب کالا ::
PG 3581 F2530016:: انتخاب کالا ::
PG 3581 F3216016:: انتخاب کالا ::
PG 3581 F634516:: انتخاب کالا ::

درپوش مسدود کننده توپی تحت فشار طوسی سیر

کد محصولضخامت(میلیمتر)قطر(میلیمتر)تعداد در کارتنفشار(بار)تعداد کارتن
PG 3848 F3639010:: انتخاب کالا ::
PG 3848 F4/39010010:: انتخاب کالا ::
PG 3848 F4/211012610:: انتخاب کالا ::

ابزارآلات

لوله بر

کد محصولسایزرنگتعداد در کارتنتعداد کارتن
PG 8011 F50-110زرد1:: انتخاب کالا ::
PG 8012 F50-125قرمز1:: انتخاب کالا ::
PG 8013 F110-160قرمز1:: انتخاب کالا ::

تیغه یدک لوله بر

کد محصولسایزرنگتعداد در کارتنتعداد کارتن
PG 8031 F50-160مشکی1:: انتخاب کالا ::

کونیک (پخ) کن

کد محصولسایزرنگتعداد در کارتنتعداد کارتن
PG 8001 F50-110زرد1:: انتخاب کالا ::
PG 8002 F50-160قرمز1:: انتخاب کالا ::

آچار انشعابگیر

کد محصولسایزرنگتعداد در کارتنتعداد کارتن
PG 8056 F110مشکی1:: انتخاب کالا ::

آچار لوله گیر

کد محصولسایزرنگتعداد در کارتنتعداد کارتن
PG 8021 F50-160قرمز1:: انتخاب کالا ::

استاپر(مخصوص تست شبکه)

کد محصولسایزرنگتعداد در کارتنتعداد کارتن
PG 8048 F110زرد16:: انتخاب کالا ::

استاپر فلزی

کد محصولسایزرنگتعدا در کارتنتعداد کارتن
PG 8045 F110قرمز1:: انتخاب کالا ::
PG 8055 F125قرمز1:: انتخاب کالا ::

گردبر

کد محصولسایزتعداد در کارتنتعداد کارتن
PG 8041 F50-1101:: انتخاب کالا ::

جعبه ابزار

کد محصولرنگتعداد در کارتنتعداد کارتن
PG 8036 Fنقره ای1:: انتخاب کالا ::
کد امنیتی: 94cf

برای ثبت سفارش، لطفاً از دسته بندی های فوق، محصول یا محصولات مورد نظر خود را انتخاب کرده و تعداد مورد نظر را در فیلد مربوطه وارد نمایید. سپس فرم مجاور را تکمیل کرده و ارسال فرمایید. واحد فروش شرکت پلیمرگلپایگان در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهد گرفت.

دفتر مرکزی :

تهران – اتوبان صدر – نبش بلوار قیطریه – خیابان روشنایی – انتهای بن بست دل آرام – پلاک ۵۳ – ساختمان PG کد پستی : ۱۹۳۱۹۷۴۳۳۶
تلفن : ۱۰ – ۲۲۶۹۵۵۰۲ (۰۲۱) – فکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳ (۰۲۱)

کارخانه :

گلپایگان – شهرک صنعتی – صندوق پستی ۱۶۱
تلفن : ۵۷۲۴۸۱۱۲ (۰۳۱) (خط ویژه) – فکس ۵۷۲۴۸۱۱۱ (۰۳۱) – کد پستی ۸۷۷۱۹۳۳۳۴۱