۲۹ مهر ۱۳۹۶

گواهینامه ها

نام گواهینامه دانلود گواهینامه
گواهینامه صلاحیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵
گواهینامه ISO14001:2004 – سیستم مدیریت شرایط زیست محیطی
گواهینامه ISO9001:2008 – سیستم مدیریت تضمین کیفیت
گواهینامه OHSAS18001:2007 – سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
استاندارد شماره۱- INSO۹۱۱۹ از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (۱-EN1329 )مخصوص فاضلاب در محدوده ساختمان زیر یا روی کاربه رنگ طوسی روشن
استاندارد شماره ۱-INSO9118 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (۱-EN1401 )مخصوص فاضلاب زیر خاک در محدوده و خارج ساختمانبه رنگ نارنجی
استاندارد شماره ۲-ISIRI 13361 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ( ۲-ISO1452 )مخصوص آبرسانی تحت فشار به رنگ طوسی سیر