۲۷ آذر ۱۳۹۶

گواهینامه ها

نام گواهینامه دانلود گواهینامه
گواهینامه صلاحیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵
گواهینامه ISO14001:2004 – سیستم مدیریت شرایط زیست محیطی
گواهینامه ISO9001:2008 – سیستم مدیریت تضمین کیفیت
گواهینامه OHSAS18001:2007 – سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
استاندارد شماره ISIRI 9119 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ( EN1329 )مخصوص فاضلاب در محدوده ساختمان زیر یا روی کار به رنگ طوسی روشن
استاندارد شماره ISIRI 9118 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ( EN1401 )مخصوص فاضلاب زیر خاک در محدوده و خارج ساختمان به رنگ نارنجی
استاندارد شماره ISIRI 13361 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ( ISO1452 )مخصوص آبرسانی تحت فشار به رنگ طوسی سیر