۳ مهر ۱۳۹۶

کاتالوگ

این کاتالوگ شامل موارد کاربرد، استانداردها و ویژگیها، کنترل کیفیت، واحد تحقیق و توسعه، معرفی محصولات و غیره می باشد.

این کاتالوگ شامل  معرفی کلیه محصولات جدید این شرکت ، لوله های جدار چاه ، لوله های خم و محصولات دست ساز این شرکت می باشد.

این کاتالوگ شامل معرفی لوله های جدار چاه ، انواع رزوه ، حمل و نقل ، انبارش ، جابجایی لوله های جدار چاه و لوله های پری پکد می باشد

این کاتالوگ شامل معرفی کفشور ۶۳ دریچه دار ( با سیفون و بدون سیفون ) می باشد.